Vyhláška č. 61/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní

Čiastka 10/1974
Platnosť od 21.06.1974
Účinnosť od 06.07.1974
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku IX odseku 3 nadobudla Zmluva platnosť 5. marcom 1970 a tým dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.07.1974 Aktuálne znenie