Vyhláška č. 54/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974
Najbližšie účinné znenie 15.06.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. marca 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách


Dňa 27. februára 1974 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách. Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

vedené prianím ďalej upevňovať a rozvíjať pri uskutočňovaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 17. marca 1967, ako aj Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, vzťahy medzi oboma štátmi vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách, sa dohodli uzavrieť túto Dohodu.

Za týmto účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky
Ing. Miloslava Boháča,

námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva
Českej socialistickej republiky,

vláda Nemeckej demokratickej republiky
Dipl. Ing. Johanna Rochlitzera,
štátneho tajomníka Ministerstva ochrany životného
prostredia a vodného hospodárstva Nemeckej
demokratickej republiky,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev a po zistení ich dobrej a náležitej formy, sa dohodli takto:

Článok 1

Miestna pôsobnosť

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách.

(2) Hraničnými vodami v zmysle tejto Dohody sú:

a) úseky vodných tokov, ktorými prebiehajú štátne hranice (hraničné vodné toky),

b) povrchové a podzemné vody v profiloch, v ktorých ich pretínajú štátne hranice.

(3) Ustanovenia tejto Dohody sa primerane použijú aj na zaplavované územia medzi hrádzami a tam, kde hrádze nie sú, medzi brehovými čiarami určenými najvyšším stavom vody hraničných vodných tokov.

Článok 2

Vecná pôsobnosť

Spolupráca zmluvných strán vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách sa vzťahuje na:

a) udržiavanie, opravy a úpravy hraničných vodných tokov,

b) výstavbu, udržiavanie, opravy a prevádzku vodných diel a zariadení,

c) odber vody z hraničných vôd na zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva,

d) využitie vodnej energie,

e) melioračné opatrenia,

f) privádzanie vody a odpadových vôd,

g) ochranu pred povodňami a ľadmi a súčinnosť pri havarijných a extrémnych situáciách,

h) ochranu hraničných vôd pred znečisťovaním,

j) vodohospodárske plánovanie a bilancovanie,

k) vyšetrovanie, meranie a pozorovanie, ako aj výmenu zistených výsledkov,

l) ťažbu štrku, piesku a iných hmôt.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) využívať a udržiavať hraničné vodné toky a zariadenia na nich na svojom území tak, aby na území druhej zmluvnej strany sa nespôsobili škody, alebo aby sa nezhoršili vodohospodárske pomery,

b) nevykonávať na hraničných vodách bez súhlasu druhej zmluvnej strany žiadne opatrenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili vodohospodárske pomery na jej území.

(2) Ustanovenia tejto Dohody sa primerane použijú pre vodohospodárske zariadenia, ktoré ležia mimo hraničné vody a ktoré pretínajú štátne hranice.

Článok 4

Vodohospodárske opatrenia na hraničných vodách

Udržiavanie, opravy a úpravy hraničných vôd, výstavba, udržiavanie, opravy a prevádzka vodných diel a zariadení na hraničných vodných tokoch, ktoré slúžia na udržanie alebo zlepšenie odtokových pomerov, ako aj melioračné opatrenia na hraničných vodách sú v zmysle tejto Dohody „vodohospodárskymi opatreniami“.

Článok 5

Ustanovenia súvisiace so štátnymi hranicami

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú udržiavať v dobrom stave hraničné vody, včítane vodných diel a zariadení, a že podľa potreby budú ich stav zlepšovať tiež v záujme trvalého zabezpečenia priebehu a charakteru štátnych hraníc.

(2) Vodohospodárske opatrenia, pri ktorých sa predpokladá zmena polohy koryta hraničného vodného toku a tým zmena priebehu alebo charakteru štátnych hraníc, vyžadujú predchádzajúce schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

(3) Pri vykonávaní vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách sa bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov zmluvných strán nesmú odstrániť alebo premiestniť hraničné znaky a iné meračské značky, ktoré slúžia na zameranie a vyznačenie priebehu štátnych hraníc. Tieto znaky treba pri vykonávaní vodohospodárskych opatrení chrániť pred poškodením alebo zničením.

Článok 6

Vodohospodárske plánovanie a bilancovanie

(1) Zmluvné strany v záujme racionálneho využívania a ochrany hraničných vôd budú rozvíjať vodohospodárske plánovanie a bilancovanie.

(2) Zmluvné strany si budú poskytovať na potreby vodohospodárskeho plánovania a bilancovania nevyhnutné informácie o doterajšom stave a o plánovaných zmenách množstva a akosti hraničných vôd. Výber týchto hraničných vôd a rozsah informácií sa dohodne.

(3) Na racionálne využívanie hraničných vodných tokov zmluvné strany budú vypracúvať a uplatňovať jednotnú metodiku spoločného bilancovania vodných zdrojov podľa množstva a akosti a jednotnú metodiku dlhodobého, strednodobého a ročného plánovania. Na tomto základe budú zmluvné strany navzájom konzultovať a koordinovať zámery plánov rozvoja vodného hospodárstva a spolupracovať pri ich uskutočňovaní. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na použití tohto ustanovenia pre ďalšie vybrané hraničné toky.

Článok 7

Príprava a vykonávanie vodohospodárskych Opatrení

(1) Príprava vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách vyžaduje predchádzajúce prerokovanie zmluvnými stranami.

(2) Zmluvné strany sa bez meškania budú informovať o vodohospodárskych opatreniach, ktoré treba uskutočniť bez predchádzajúceho prerokovania za účelom odvrátenia alebo zmiernenia následkov povodní alebo iných nebezpečenstiev.

(3) Zmluvné strany vykonávajú vodohospodárske opatrenia na svojich územiach spravidla samy. Ak treba vykonať vodohospodárske opatrenia na území oboch štátov, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ich prípravy a na vykonaní.

(4) Vodohospodárske opatrenia sa vykonávajú z technických a ekonomických dôvodov buď v záujme oboch zmluvných strán (spoločné práce), alebo v záujme jednej zmluvnej strany (práce jednej strany), a to tak na území jedného štátu, ako na území oboch štátov.

(5) Príprava, prerokovanie, vykonávanie, vyúčtovanie, technická a finančná kontrola vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách sa dejú podľa dohodnutých smerníc.

Článok 8

Náklady a vyúčtovanie vodohospodárskych Opatrení

(1) Zmluvné strany znášajú náklady na vodohospodárske opatrenia vo svojom vlastnom záujme bez ohľadu na to, na ktorom z oboch území sa vykonáva vodohospodárske opatrenie.

(2) Náklady na vodohospodárske opatrenia vykonávané v záujme oboch zmluvných strán znášajú zmluvné strany v pomere svojich záujmov.

(3) Náklady na vodohospodárske opatrenia medzi zmluvnými stranami sa vyrovnávajú in natura prácami a dodávkami materiálu na vodohospodárske opatrenia. Iný spôsob vyrovnania si vyžaduje osobitnú dohodu.

(4) Vyčíslenie, vyúčtovanie a vyrovnanie nákladov na vodohospodárske opatrenia sa deje podľa dohodnutých smerníc.

Článok 9

Hydrologické vyšetrovania

(1) Zmluvné strany za účelom zisťovania odtokových pomerov na hraničných vodách budú zabezpečovať hydrologické, hydrometeorologické a hydrogeologické pozorovania a vyšetrovania a budú si vymieňať výsledky. Metódy zisťovania a vyhodnocovania sa osobitne dohodnú.

(2) Kilometrové a hektometrové znaky a vodočty na hraničných vodných tokoch sa budú po vzájomnej dohode udržiavať a podľa potreby dopľňať alebo obnovovať.

Článok 10

Ochrana pred povodňami a inými nebezpečenstvami

(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby boli navzájom čo možno najrýchlejšie podávané správy o nebezpečenstve veľkej vody, ľadov a o iných nebezpečenstvách, ktoré môžu ovplyvniť hraničné vody. Varovná služba sa uskutočňuje podľa dohodnutých smerníc.

(2) Zmluvné strany budú vykonávať na hraničných vodných tokoch odsúhlasené opatrenia na ochranu proti veľkým vodám, ľadom a iným nebezpečenstvám a poskytovať si vzájomnú pomoc.

Článok 11

Ochrana hraničných vôd pred znečisťovaním

(1) Zmluvné strany sa v súlade so svojimi hospodárskymi a technickými možnosťami vynasnažia udržiavať súčasnú úroveň akosti hraničných vôd, prípadne vykonávať opatrenia na jej zlepšenie.

(2) Sledovanie akosti hraničných vôd a hodnotenie výsledkov, vypracovanie prognóz vývoja akosti hraničných vôd a vzájomné informovanie v prípadoch podstatného zhoršenia akosti hraničných vôd v dôsledku havárií a extrémnych situácií sa deje podľa dohodnutých smerníc.

Článok 12

Ťažba štrku, piesku a iných hmôt

Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode pre svoju potrebu a na svoje náklady ťažiť štrk, piesok a iné hmoty z koryta hraničných vodných tokov za predpokladu, že budú dodržané zásady uvedené v článku 5 a že nedôjde k nepriaznivému ovplyvneniu vodohospodárskych a iných pomerov druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Spoločná komisia pre hraničné vody

(1) Na prerokovanie a vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody sa zriaďuje Spoločná komisia pre hraničné vody vlády Československej socialistickej republiky a vlády Nemeckej demokratickej republiky (ďalej len „Komisia “). Komisia je oprávnená dojednávať na plnenie týchto úloh vykonávacie dojednania. Rozhodnutia Komisie vyžadujú schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

(2) Zmluvné strany vysielajú do Komisie stále štvorčlenné delegácie, z ktorých vymenujú vedúceho delegácie a jeho zástupcu, ktorých mená si navzájom oznámia diplomatickou cestou.

(3) Činnosť Komisie je upravená Štatútom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody (príloha).

Článok 14

Vodoprávne konanie

(1) Vodoprávne konania o vodohospodárskych opatreniach vyplývajúcich z tejto Dohody a o ďalších opatreniach na hraničných vodách (ďalej len „opatrenia“) sa začnú - s výnimkou prípadov nebezpečenstva z omeškania - až po ich prerokovaní v Komisii. Vodoprávne konania, pri ktorých sa dodatočne zistí, že sa spravujú touto Dohodou, sa ukončia až po prerokovaní v Komisii.

(2) Vodoprávne konanie sa vykonáva podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na území ktorej sa príslušné opatrenie uskutočňuje.

(3) Pri opatreniach, ktoré sa vykonávajú na území oboch zmluvných strán, udeľujú vodoprávne povolenie príslušné vodohospodárske orgány zmluvných strán, každý pre tú časť, ktorá sa vykoná na jeho štátnom území. Vodoprávne konanie treba vykonať , pokiaľ možno, súčasne a za obojstrannej účasti. Pritom treba zabezpečiť zhodu obsahu oboch rozhodnutí.

(4) Pri opatreniach vykonávaných len na území jednej zmluvnej strany, ktorými však budú dotknuté práva alebo záujmy druhej zmluvnej strany, vykoná vodoprávne konanie miestne príslušný vodohospodársky orgán. Pred rozhodnutím si treba vyžiadať stanovisko vodohospodárskeho orgánu druhej zmluvnej strany. Pritom sa primerane použije ustanovenie odseku 3.

(5) Príslušné vodohospodárske orgány zmluvných strán majú pri vodoprávnych konaniach vyplývajúcich z vykonávania tejto Dohody, právo priameho styku.

(6) Platné vodoprávne povolenia na hraničných vodách a nimi založené práva a povinnosti zostávajú touto Dohodou nedotknuté.

Článok 15

Prekračovanie štátnych hraníc

(1) Osoby, ktoré pri vykonávaní úloh a prác vyplývajúcich z tejto Dohody prekračujú štátne hranice, musia mať na tento účel platný preukaz na prekračovanie štátnych hraníc (ďalej len „hraničný preukaz“).

(2) Držitelia hraničných preukazov sú oprávnení prekračovať štátne hranice na hraničných priechodoch a okrem nich na miestach, kde to treba na plnenie úloh a prác, ktoré vyplývajú z tejto Dohody.

(3) Podrobnosti o vzoroch hraničných preukazov, čase ich platnosti, vzdialenosti pobytu na území druhej zmluvnej strany od štátnych hraníc a o právach a povinnostiach držiteľov hraničných preukazov súvisiacich s prekračovaním štátnych hraníc upravia príslušné ústredné úrady zmluvných strán.

Článok 16

Colné ustanovenia

(1) Materiály, stroje, prístroje, pracovné náradie a dopravné prostriedky, potrebné na vykonávanie prác vyplývajúcich z tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, sa môžu prepravovať bez povolenia a colných poplatkov a iných dávok. Nespotrebované materiály, ako aj stroje, prístroje, pracovné náradie a dopravné prostriedky sa po skončení prác prepravia naspäť.

(2) Colné úľavy pre osoby vykonávajúce práce na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o predmety osobnej potreby týchto osôb, sa budú poskytovať na základe vnútroštátnych predpisov a dohôd dojednaných medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

(1) Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Uzaviera sa na čas desiatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej lehoty.

(2) Nadobudnutím platnosti tejto Dohody stráca platnosť medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o úprave technických a hospodárskych otázok hraničných tokov zo 14. novembra 1955.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 27. februára 1974 v dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Dohodu podpísali.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Boháč v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Rochlitzer v. r.

PRÍLOHA

Štatút

Spoločnej komisie vlády Československej socialistickej republiky a vlády Nemeckej demokratickej republiky pre hraničné vody

1. Komisia zriadená podľa článku 13 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách prerokúva a plní úlohy vyplývajúce z tejto Dohody.

2. Komisia môže prizvať na svoje rokovania expertov. Na plnenie svojich úloh môže zriaďovať pracovné skupiny, ako aj rozhodovať o spoločnom plnení úloh a priamej spolupráci vodohospodárskych organizácií zmluvných strán.

3. Spôsob práce Komisie určí ňou vypracovaný rokovací poriadok.

4. Zmluvné strany znášajú náklady spojené s činnosťou svojich delegácií v Komisii.

5. Vedúci delegácií majú právo priameho styku. Výsledky ich rokovaní sa zahrnú do Protokolu najbližšieho rokovania Komisie.

6. Komisia sa schádza spravidla raz za rok. Rokovania sa konajú zásadne striedavo v Československej socialistickej republike a Nemeckej demokratickej republike. Na žiadosť vedúceho jednej delegácie sa Komisia zíde do jedného mesiaca na mimoriadne rokovanie.

7. Rokovanie Komisie zvoláva a vedie vedúci delegácie tej zmluvnej strany, na území ktorej sa rokovanie má konať.

8. Vedúci delegácií v primeranom čase pred rokovaním sa dohodnú na jeho programe, ktorý Komisia môže doplniť alebo pozmeniť.

9. Rokovanie Komisie sa vedie v jazykoch zmluvných strán.

10. O rokovaní komisie sa spisuje Protokol vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazykoch zmluvných strán.

11. Protokoly nadobúdajú platnosť dňom, keď si vedúci delegácií oznámia ich schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenský preklad.