Vyhláška č. 54/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974
Účinnosť od 15.06.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.