Vyhláška č. 51/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974
Účinnosť od 15.06.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 dohoda nadobudla platnosť 1. Januárom 1974.

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. februára 1974

o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou


Dňa 18. decembra 1973 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou.

Podľa svojho článku 17 dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1974.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ A PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Irackej republiky, vedené prianím rozvíjať a podporovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na zásadách rovnosti a vzájomnej výhodnosti a s prihliadnutím na Obchodnú dohodu uzavretú medzi oboma krajinami v Bagdade 14. decembra 1958, rozhodli sa uzavrieť túto Dlhodobú obchodnú a platobnú dohodu:

Článok 1

Obe zmluvné strany sa vynasnažia podporovať obchod medzi oboma krajinami za účelom dosiahnutia rozumnej obchodnej bilancie. Za tým účelom vykonajú potrebné opatrenia na uskutočnenie cieľov určených touto dohodou v rámci zákonov a predpisov platných v oboch krajinách.

Článok 2

Obe zmluvné strany si navzájom budú poskytovať zaobchádzanie podľa zásad najvyšších výhod v obchode, najmä v otázkach colných formalít, cla a iných poplatkov pri vývoze, dovoze a tranzite tovaru.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje

a) na výsady a výhody, ktoré vláda Irackej republiky poskytla alebo poskytne členským krajinám Arabskej ligy;

b) na výsady a výhody poskytnuté jednou zo strán susedným alebo priľahlým krajinám, ako ani na výhody a výsady vyplývajúce z hospodárskej integrácie, colnej únie alebo pásma slobodného obchodu, ktorých členom je alebo sa ním stane jedna zo zmluvných strán.

Článok 3

Výmena tovaru medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať v položkách uvedených v listinách „A“ a „B“, ktoré sú priložené k tejto dohode a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Žiadne ustanovenie tejto dohody nevylučuje obchod s tovarom neuvedeným v spomínaných listinách.

Článok 4

S podmienkou dodržania svojich zákonov a predpisov vykonajú obe zmluvné strany prostredníctvom príslušných úradov všetky potrebné opatrenia na čo najskoršie vydávanie vývozných a dovozných licencií na tovar vymieňaný podľa tejto dohody.

Článok 5

(1) Dodávky tovaru medzi oboma krajinami sa uskutočnia na základe obchodných kontraktov, ktoré sa uzavrú medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

(2) Ceny vymieňaného tovaru a ostatné podmienky kontraktov sa určia v súlade s cenami a podmienkami prevládajúcimi v medzinárodnom obchode.

Článok 6

(1) Obe zmluvné strany sa vynasnažia, aby podiel irackého vývozu do Československa, okrem vývozu ropy, dosiahol 50 % celkovej hodnoty čs. vývozu do Iraku uskutočneného v rámci tejto dohody.

Za tým účelom sa obe zmluvné strany dohodnú na obchodnom programe na každý kalendárny rok počas trvania tejto dohody. Tento obchodný program bude obsahovať množstvo alebo hodnoty tovaru, ktorý sa má vymeniť medzi oboma krajinami v príslušnom roku, a na jeho základe sa určí pomer vývozu irackého tovaru do Československa, okrem vývozu ropy, k čs. vývozu do Iraku.

(2) Spoločný obchodný výbor, ustanovený podľa článku 9 tejto dohody, sa v primeranom čase pred začiatkom každého kalendárneho roka dohodne na obchodnom programe uvedenom v odseku 1 tohoto článku.

(3) V prípade, že obchodný program na ktorýkoľvek kalendárny rok počas platnosti tejto dohody sa z akéhokoľvek dôvodu nedohodne, použije sa na tento rok obchodný program prijatý na predchádzajúci rok.

(4) V prípade, že sa ročný obchodný program uvedený v odseku 1 tohto článku z akéhokoľvek dôvodu celkom alebo čiastočne nesplní, Spoločný obchodný výbor na najbližšom zasadnutí znovu preskúma uvedený program a dohodne sa o dodávkach tovaru, ktoré sa nesplnili, alebo o dodávkach iného tovaru tak, aby sa obchodná bilancia uviedla do súladu s uvedeným obchodným programom.

(5) Ročný obchodný program nevylučuje obchod s tovarom, ktorý nie je v ňom uvedený.

(6) Obchodný program na obdobie odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 1974 sa dohodol ako príloha tejto dohody.

Článok 7

(1) S podmienkou dodržania zákonov a predpisov platných v oboch krajinách a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných vládnych úradov sa môžu medzi oboma stranami uzavrieť bartrové tranzakcie za predpokladu, že sa tieto tranzakcie uskutočnia v množstvách a hodnotách nad množstvo a hodnoty zahrnuté do obchodného programu podľa článku 6 tejto dohody.

(2) Obe zmluvné strany sa dohodli, že tovar vyvezený niektorou zo strán druhej strane nebude reexportovaný do tretej krajiny bez získania predchádzajúceho súhlasu príslušnej vývoznej organizácie.

Článok 8

(1) Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou týkajúce sa výmeny tovaru medzi oboma krajinami (v rámci tejto dohody) a vedľajšie poplatky vzťahujúce sa na výmenu tovaru sa uskutočnia v US dolároch.

(2) V knihách Ústrednej banky Iraku sa otvorí účet v US dolároch na meno Československá obchodná banka, ú.s., Praha. Na uvedený účet bude pripisovaný podiel hodnoty každého československého vývozu do Iraku uskutočneného v rámci tejto dohody. Tento podiel, ktorý bude pripisovaný na účet, sa určí na každý kalendárny rok v súlade s odsekom 1 článku 6 tejto dohody. Podiel určený na každý rok sa bude vzťahovať na všetky československé vývozné kontrakty uzavreté v priebehu tohto roka. Zostávajúca časť hodnoty československého vývozu do Iraku sa bude platiť vo voľných US dolároch.

(3) Zostatky na účte podľa odseku 2 tohto článku československá strana použije na zaplatenie irackého tovaru, ktorý bude vyvezený do Československa (okrem hodnoty irackej ropy).

(4) V prípade akejkoľvek zmeny zlatého obsahu US doláru (ktorý je dnes 0,73662 gramov rýdzeho zlata) obe zmluvné strany začnú do jedného mesiaca od takejto zmeny rokovanie a dohodnú sa na vhodnom riešení na zamedzenie straty, ktorá by sa mohla spôsobiť niektorej zmluvnej strane tejto dohody na zostatku účtu podľa odseku 2 tohto článku.

(5) V prípade, že zostatok na účte podľa odseku 2 tohto článku nepostačí na úhradu platieb za iracký tovar vyvezený do Československa, Československá obchodná banka doplní účet dostatočnou sumou na pokrytie hodnoty takéhoto vývozu. Doplnenie sa vykoná okamžitým prevodom voľných US dolárov Ústrednej banke Iraku.

(6) Účet podľa odseku 2 tohto článku sa bude viesť bezúročne a bez provízií a poplatkov.

(7) V prípade, že žiaden zostatok na účte podľa odseku 2 tohto článku nepoužijú príslušné československé dovozné organizácie v bežnom kalendárnom roku, vec sa prerokuje v Spoločnom obchodnom výbore, ustanovenom podľa článku 9 tejto dohody. Ak Spoločný obchodný výbor rozhodne, že zostatok nebol využitý z dôvodov spôsobených irackou stranou, zostatok účtu sa podľa stavu na konci pracovného dňa 31. decembra príslušného roka na žiadosť Československej obchodnej banky okamžite prevedie vo voľných US dolároch za predpokladu, že prevod sa uskutoční v sume, ktorá neprevyšuje aktívny zostatok na účte v deň uskutočnenia prevodu.

(8) Ústredná banka Iraku a Československá obchodná banka uzavrú do 31. 12. 1973 bankovú dohodu na realizáciu ustanovení tejto dohody.

Článok 9

Ustanoví sa Spoločný obchodný výbor zložený z predstaviteľov oboch zmluvných strán. Tento výbor sa bude schádzať pravidelne v priebehu septembra každého roka. Okrem pravidelných zasadaní sa výbor môže zísť na žiadosť jednej zo strán na mimoriadnom zasadaní. Výbor sa poverí:

a) znova prerokovať listiny „A“ a „B“ spomenuté v článku 3 tejto dohody, kedykoľvek to bude potrebné;

b) dohodnúť sa na ročnom obchodnom programe medzi oboma krajinami, spomenutom v článku 6 tejto dohody;

c) sledovať plnenie tejto dohody, skúmať priebeh obchodu medzi oboma krajinami a odporúčať a navrhovať potrebné opatrenia na podporu obchodu;

d) dohodnúť sa na rozumnom riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vzájomnom obchode medzi oboma krajinami.

Článok 10

V súlade s platnými zákonmi a predpismi každá zmluvná strana súhlasí vyňať všetky druhy vzoriek vyrobené v krajine druhej strany z dovozných dávok a poplatkov vyberaných v dovoznej krajine za predpokladu, že vzorky sa používajú výhradne na účely získania ponuky na podobný tovar.

Katalógy, faktúry, propagačný materiál týkajúci sa tovaru a tlačové materiály včítane propagačných filmov budú vyňaté z dovozných a iných poplatkov.

Článok 11

Za podmienky dodržania zákonov a predpisov, týkajúcich sa dočasného voľného vstupu tovaru, obe zmluvné strany si navzájom poskytnú dočasné vyňatie z dovozných a vývozných a akýchkoľvek iných poplatkov:

a) pre vzory tovaru a exponáty,

b) pre materiály dodané na účely vykonania skúšok a pokusov,

c) pre materiály dovezené v rámci vedeckej spolupráce.

Článok 12

Za podmienky dodržania zákonov a predpisov obe zmluvné strany si navzájom poskytnú právo dopravy tranzitného tovaru.

Článok 13

Iracká republika poskytne československým lodiam v irackých prístavoch zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

Článok 14

Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane potrebné zariadenia na organizáciu dočasných a trvalých obchodných výstav a predajných stredísk na recipročnom základe v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej krajine.

Článok 15

Obe zmluvné krajiny sa dohodli, že ustanovenia tejto dohody zostanú v platnosti pre kontrakty podpísané na základe ustanovení tejto dohody a v čase jej platnosti, kým sa uvedené kontrakty bez zvyšku nesplnia.

Článok 16

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Obchodná dohoda uzavretá medzi oboma krajinami 14. decembra 1958 s priloženými listami a listinami, s výnimkou Protokolu o vedeckej a technickej spolupráci, uzavretého 14. decembra 1958, ktorý zostáva v platnosti.

Článok 17

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januárom 1974 a zostane v platnosti počas jedného roka. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o rovnaké obdobie, ak jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej strane svoj úmysel ukončiť platnosť najneskôr 3 mesiace pred dátumom uplynutia jej platnosti.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 18. decembra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v angličtine, pričom obe majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

H. Al. Azzawi v. r.

LISTINA „A“

Československý tovar na vývoz do Iraku

1. Kompresory

2. Žeriavy

3. Dieselové motory

4. Dieselové agregáty

5. Váhy

6. Dielenské zdviháky

7. Dopravné zariadenia

8. Stavebné stroje

9. Zemné stroje

10. Spojovacie zariadenia

11. Elektromery

12. Meracie prístroje

13. Vedecké, laboratórne a zdravotnícke prístroje a zariadenia

14. Tlačiarenské a papierenské zariadenia

15. Dopravné prostriedky a zariadenia

16. Protipožiarne zariadenia, pojazdné dielne

17. Motocykle a bicykle

18. Traktory (komponenty)

19. Nástroje a zariadenia dielní

20. Zariadenie pre potravinársky priemysel

21. Ložiská

22. Textilné stroje

23. Kožiarske a obuvnícke stroje

24. Čerpadlá

25. Kábely

26. Zváracie prístroje

27. Elektromotory, generátory

28. Lokomotívy

( ). Ostatné strojárske položky, včítane náhradných dielcov a príslušenstva

29. Plynové fľaše

30. Filmové, fotografické a optické prístroje, včítane náhradných dielcov

31. Domáce spotrebiče, včítane náhradných súčiastok

32. Pneumatiky a duše

33. Oceľ a oceľové výrobky

34. Chemikálie a farbivá

35. Žiletky

36. Zdravotnícke príslušenstvo

37. Brúsky

38. Obkladačky

39. Papier

40. Textil

41. Koberce

42. Sklenené výrobky

43. Slad, chmeľ

44. Umelá koža

45. Kancelárske potreby

46. Ostatný spotrebný a iný tovar

LISTINA „B“

Iracký tovar na vývoz do Československa

1. Ropné produkty (asfalt, vosk, nafta, mazivá)

2. Síra a iné minerálne produkty

3. Tabak

4. Cigarety

5. Datle

6. Datľový sirup

7. Kožky

8. Črevá

9. Kožené výrobky

10. Rastlinné oleje

11. Konzervované ovocie a zelenina

12. Textil

13. Umelý hodváb a umelohodvábna priadza

14. Korene zo sladkého drievka

15. Výrobky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

16. Vlna a kozie chlpy

17. Olejnaté semená

18. Orechy (gall nuts)

19. Vlnené koberce a predložky

20. Alkoholické nápoje a vína

21. Insekticídy a pesticídy

22. Obuv

23. Košele a pyžamy

24. Lieh

25. Farby

26. Výrobky z umelej hmoty a gumy

27. Kozmetika a parfumy

28. Ceruzky

29. Naftové a plynové ohrievače

30. Blúzočky

31. Viazanky a pančuchy

32. Konfekcia

33. Zápalky

34. Chemické hnojivá

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.