Vyhláška č. 51/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974
Účinnosť od 15.06.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 dohoda nadobudla platnosť 1. Januárom 1974.