Vyhláška č. 36/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974
Účinnosť od 01.05.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 17. júlom 1973.