Vyhláška č. 34/1974 Zb.Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do30.06.1979
Účinnosť od 16.04.1974 do30.06.1979
Zrušený 57/1979 Zb.

OBSAH