Vyhláška č. 3/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974
Účinnosť od 28.02.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1973.