Vyhláška č. 16/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 15 Dohovor nadobudol platnosť 26. januárom 1973 a pre Československú socialistickú republiku 9. septembrom 1973.