Vyhláška č. 137/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe

(v znení č. 94/1976 Zb.)

Čiastka 27/1974
Platnosť od 27.12.1974 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.