Zákon č. 134/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

(v znení č. 125/1985 Zb., 211/1988 Zb.)

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH