Vyhláška č. 13/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1985 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.

OBSAH

Oddiel I (§ 1 - § 6)
Oddiel II (§ 7 - § 8)
Oddiel III (§ 9 - § 12)
Oddiel IV (§ 13 - § 15)