Vyhláška č. 120/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc

Čiastka 22/1974
Platnosť od 04.12.1974 do31.07.1979
Účinnosť od 01.01.1975 do31.07.1979
Zrušený 63/1979 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1975 - 31.07.1979

Pôvodný predpis

04.12.1974