Zákon č. 104/1974 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach

Čiastka 19/1974
Platnosť od 06.11.1974 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1975 do30.09.1996
Zrušený 164/1996 Z. z.