103

ZÁKON

z 23. októbra 1974

o poľnohospodárskej dani

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravuje

1. poľnohospodárska daň, ktorá zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo zisku,

c) daň z miezd a odmien,

d) daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby;

2. príspevok na sociálne zabezpečenie.

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú všetky pozemky vedené v evidencii nehnuteľností1) ako poľnohospodárska pôda bez ohľadu na to, či sa skutočne obrábajú alebo nie alebo či slúžia na iné účely než na poľnohospodársku výrobu.

(2) Z nepoľnohospodárskej pôdy podliehajú dani

a) hospodársky využívané vodné plochy,

b) okrasné záhrady2) v užívaní občanov.

§ 3

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené:

a) rekultivované pozemky po čas 5 rokov začínajúc nasledujúcim rokom, keď boli vrátené poľnohospodárskej výrobe,

b) pozemky (ich časti), na ktorých boli vysádzané

1. ušľachtilé druhy viniča hroznorodého v súvislej výmere aspoň 1/4 ha po čas 6 rokov,

2. intenzívne ovocné sady v súvislej výmere aspoň 1 ha po čas 4 rokov,

3. chmeľ a bobuľoviny v súvislej výmere aspoň 1/2 ha po čas 2 rokov

začínajúc rokom po vysadení,

c) pozemky dočasne odňaté poľnohospodárskej výrobe rozhodnutím príslušného národného výboru,3)

d) pozemky užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Československej socialistickej republike, inými osobami, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a konzulmi z povolania za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť, e) pozemky, ktoré majú v správe a užívajú národné výbory a ich rozpočtové organizácie.

§ 4

Daňovníci

(1) Daňovníkom je každý užívateľ pôdy uvedenej v § 2.

(2) Z pozemkov, ktoré sa užívajú ako záhumienky (individuálne alebo spoločné), platí daň jednotné roľnícke družstvo; jej náhradu môže požadovať od členov družstva.

(3) Ak pozemok užívajú niekoľkí užívatelia, sú povinní platiť spoločne a nerozdielne.

§ 5

Základ dane

(1) Základom dane je celková výmera všetkých pozemkov podliehajúcich dani.

(2) Do celkovej výmery všetkých pozemkov podliehajúcich dani sa nezapočítavajú

a) pozemky patriace k rodinným domčekom, ak ich výmera okrem zastávanej plochy je najviac 800 m2,

b) jeden pozemok toho istého užívateľa určený na rekreačné účely, ak jeho výmera okrem zastavenej plochy je najviac 400 m2,

c) domové záhrady, ktoré sú súčasťou záhumienka, ak ich výmera je najviac 800 m2.

(3) Ak výmera pozemkov prevyšuje rozsah určený v odseku 2, započítava sa do celkovej výmery všetkých pozemkov celá ich výmera.

§ 6

Sadzba dane

(1) Daň pripadajúca na 1 ha pozemkov je odstupňovaná podľa prírodných stanovíšť a je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto zákona.

(2) Daň z hospodársky využívaných vodných plôch je 50 Kčs z 1 ha.

§ 7

Zníženie dane

(1) Orgán vykonávajúci správu dane môže daňovníkom znížiť daň až o 50 %, ak nimi obhospodarované pozemky sú podstatne horšie v porovnaní s ostatnými pozemkami v obci.

(2) Orgán vykonávajúci správu dane môže znížiť alebo úplne odpustiť daň z pozemkov, ktoré sú po čas roka zaplavené, z pozemkov, na ktorých sa vykonávajú vodohospodárske úpravy, z pozemkov, ktoré boli v priebehu roka rozhodnutím príslušného orgánu úplne alebo čiastočne odňaté dočasne alebo natrvalo poľnohospodárskej výrobe, a z pozemkov, ktoré nemožno plne využívať na poľnohospodársku výrobu z dôvodov uvedených vo vykonávacom predpise.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZO ZISKU

§ 8

Daňovníci

Daňovníkmi sú:

a) jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky, spoločné družstevné podniky, melioračné družstvá,

b) štátne majetky, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov a ďalšie štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, ktoré určí vykonávací predpis Federálneho ministerstva financií,

c) odborové podniky, odborové (generálne) riaditeľstvá a združenia organizácií,4) pokiaľ aspoň polovica podriadených, prípadne združených organizácií podlieha dani zo zisku podľa tohto zákona.

§ 9

Oslobodenie od dane

Novobudované spoločné poľnohospodárske podniky s prevažne poľnohospodárskou výrobou a agrochemické podniky5) sú oslobodené od dane po čas piatich rokov od ich vzniku.

§ 10

Predmet dane

Predmetom dane je všetka činnosť daňovníkov.

§ 11

Základ dane

(1) Základom dane je bilančný zisk (strata) vykázaný v účtovníctve, zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“), a znížený o položky, ktoré možno odpočítať (ďalej len „odpočítateľné položky“).

(2) Výdavky, ktoré môžu štátne hospodárske organizácie uhrádzať z nákladov podľa osobitných predpisov,6) sa zahrnú pre výpočet základu dane v družstevných organizáciách do nákladov v skutočnej výške, maximálne však v rozsahu a do výšky ustanovenej týmito predpismi.

(3) Súčasťou bilančného zisku sú všetky sumy, o ktoré sa v rozpore s právnymi predpismi skrátil bilančný zisk.

(4) Pri vykonávaní spoločnej činnosti v rámci kooperácie, pri ktorej nevzniká nová organizácia, je súčasťou základu dane v združených organizáciách aj podiel na zisku (strate) na ne pripadajúci z tejto činnosti. Na účely poľnohospodárskej dane sa na združené organizácie rozvrhnú tržby, výnosy a náklady zo spoločnej činnosti.

(5) U daňovníkov v likvidácii je základom dane do skončenia likvidácie bilančný zisk upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky a po skončení likvidácie likvidačný zvyšok.

§ 12

Pripočítateľné položky

(1) Pripočítateľnými položkami sú, pokiaľ sa účtujú v nákladoch daňovníkov, tieto položky:

a) príspevky a subvencie, ktoré daňovník nie je povinný uhradiť podľa právnych predpisov, a iné bezodplatné venovania,

b) platené pokuty a penále,

c) zúčtované prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd.

(2) Pripočítateľnými položkami sú ďalej:

a) prijaté dotácie a subvencie určené na úhradu nákladov, s výnimkou stabilizačných dotácií pridelených do fondu výstavby,

b) vrátené členské podiely z agrochemických podnikov.

§ 13

Odpočítateľné položky

(1) Odpočítateľnými položkami sú, pokiaľ sa podľa právnych predpisov neúčtujú v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku daňovníka, tieto položky:

a) zaplatená daň z pozemkov,

b) zvýšenie dane za nepoľnohospodársku činnosť (§ 15),

c) členské podiely zložené agrochemickým podnikom.

(2) Odpočítateľnými položkami sú ďalej:

a) prijaté pokuty a penále,

b) sumy prijaté od inej organizácie z prostriedkov, ktoré už boli zdanené daňou zo zisku alebo obdobnou daňou v inej organizácii, ak sú súčasťou zisku,

c) príplatky charakteru prémií, určené príslušnými ústrednými orgánmi, pokiaľ sú zahrnuté do zisku.

§ 14

Sadzba dane

(1) Sadzba dane, s výnimkou podľa odseku 3, je za každé percento rentability 0,8 % maximálne 40 % základu dane. Sadzba sa vypočíta s presnosťou na stotiny.

(2) Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zníženého o zaplatenú daň z pozemkov k celkovým nákladom s presnosťou na stotiny.

(3) Sadzba dane organizácií poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, odborových (generálnych) riaditeľstiev, združení štátnych hospodárskych organizácií a daňovníkov v likvidácii je 50 % základu dane, prípadne 50 % likvidačného zvyšku.

§ 15

Zvýšenie dane za nepoľnohospodársku činnosť

(1) Nepoľnohospodárskou činnosťou je výroba a predaj iných výrobkov než poľnohospodárskych a poskytovanie prác a služieb nepoľnohospodárskym organizáciám a občanom, s výnimkami, ktoré ustanoví Federálne ministerstvo financií vykonávacím predpisom.

(2) Daň zo zisku vypočítaná podľa § 14 ods. 1 sa zvyšuje o 10 % tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti. Jednotným roľníckym družstvám, štátnym majetkom, šľachtiteľským a semenárskym podnikom a majetkom, štátnym plemenárskym podnikom a veľkovýkrmniam sa však na zvýšenie dane nezapočítava časť tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti ustanovená vo vykonávacom predpise Federálneho ministerstva financií.

(3) Zvýšenie sa predpíše, i keď základ dane (§ 11) nie je vykázaný.

§ 16

Maximálna výška dane

Daň môže byť najviac 70 % bilančného zisku zvýšeného o pripočítateľné položky a zníženého o odpočítateľné položky, s výnimkou položky podľa § 13 ods. 1 písm. b).

TRETIA ČASŤ

DAŇ Z MIEZD A ODMIEN

§ 17

Daň z miezd a odmien sa vyberá

a) z prekročenia miezd a odmien,

b) z celkového objemu miezd,

c) z individuálnych miezd.

DAŇ Z PREKROČENIA MIEZD A ODMIEN

§ 18

Daňovníci

Daňovníkmi sú jednotné roľnícke družstvá.

§ 19

Základ dane

Základom dane je rozdiel medzi objemom miezd a odmien zúčtovaných v bežnom roku do nákladov a normatívnou úrovňou nákladových odmien; táto úroveň sa vypočíta ako súčin priemerného evidenčného počtu pracovníkov a sumy ustanovenej nariadením vlády Československej socialistickej republiky.

§ 20

Sadzba dane

Sadzba dane je 50 %.

DAŇ Z CELKOVÉHO OBJEMU MIEZD

§ 21

Daňovníci

(1) Daňovníkmi sú štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, odborové podniky, odborové (generálne) riaditeľstvá a združenia organizácií, pokiaľ aspoň polovica podriadených, prípadne združených organizácii podlieha dani z celkového objemu miezd podľa tohto zákona.

(2) Od dane sú oslobodené štátne majetky, šľachtiteľské a semenárske podniky a majetky, štátne plemenárske podniky, veľkovýkrmne a daňovníci v likvidácii.

§ 22

Základ dane

(1) Základom dane je objem všetkých mzdových prostriedkov daňovníka zúčtovaných v bežnom roku na výplatu.

(2) Do základu dane sa nezapočítavajú odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú daňovník dostal ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne k štandarde jej na roveň postavenej.

§ 23

Sadzba dane

(1) Sadzba dane je:

Pri prírastku priemerných miezd proti predchádzajúcemu roku v %Sadzba dane v % zo základu dane
od 0 do 30,5 à
nad 3 do 51,5 + 1,- à
nad 5 do 73,5 + 1,5 à
nad 7 do 106,5 + 3,- à
nad 1015,5 + 6,- à.

Činiteľ „à“ sa rovná percentu prírastku priemerných miezd presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(2) Priemernou mzdou bežného roka sa rozumie podiel pripadajúci na jedného pracovníka vypočítaný z objemu mzdových prostriedkov (§ 22) zníženého o zúčtovanú mzdu za produktívnu prácu učňov a skutočného priemerného počtu pracovníkov v bežnom roku. Priemerná mzda predchádzajúceho roka sa určí tak, aby sa zachovala metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.

DAŇ Z INDIVIDUÁLNYCH MIEZD

§ 24

Daňovníci

Daňovníkmi sú spoločné poľnohospodárske podniky, spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá.

§ 25

Základ dane

(1) Základom dane je ročná individuálna mzda pracovníka presahujúca sumu 30 000 Kčs.

(2) Za individuálnu mzdu pracovníka sa považujú mzdové prostriedky zúčtované pracovníkovi v bežnom roku na výplatu, včítane doplnkových odmien, znížené o odmeny poskytnuté z prostriedkov, ktoré daňovník dostal ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne štandarde jej na roveň postavenej.

§ 26

Sadzba dane

Sadzba dane je z rozdielu medzi ročnou mzdou a sumou 30 000 Kčs pri ročnej mzde

do 36 000 Kčs ................................................15 %
do 42 000 Kčs ................................................25 %
do 48 000 Kčs ................................................40 %
do 54 000 Kčs ................................................60 %
do 60 000 Kčs ................................................80 %
nad 60 000 Kčs ............................................100 %

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍSPEVOK NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

§ 27

Daňovníci

(1) Príspevok na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok“) odvádzajú štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, odborové podniky, odborové (generálne) riaditeľstvá a združenia organizácií, pokiaľ aspoň polovica podriadených, prípadne združených organizácií má povinnosť odvádzať príspevok podľa tohto zákona.

(2) Od príspevku sú oslobodené štátne majetky, šľachtiteľské a semenárske podniky a majetky, veľkovýkrmne a štátne plemenárske podniky.

§ 28

Základ príspevku

(1) Základom príspevku organizácií poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, štátnych hospodárskych organizácií vojenských lesov a majetkov, odborových (generálnych) riaditeľstiev a združení organizácií (§ 27 ods. 1) je objem všetkých mzdových prostriedkov zúčtovaných v bežnom roku na výplatu znížený o prípadné odmeny podľa § 22 ods. 2.

(2) Základom príspevku u ostatných daňovníkov je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných v bežnom roku na výplatu znížený o prípadné odmeny podľa § 22 ods. 2, ktorý pripadá na podiel tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti (§ 15) z celkových tržieb; výpočet sa robí s presnosťou na stotiny.

(3) Príspevok zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia.

§ 29

Sadzba príspevku

Sadzba príspevku je 10 %.

PIATA ČASŤ

DAŇ Z PRÍJMOV OBČANOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

§ 30

Daňovníci

(1) Daňovníkmi sú občania, ktorí uskutočňujú poľnohospodársku výrobu na vlastný alebo spoločný účet.

(2) Ak poľnohospodársku výrobu uskutočňuje spoločne viac osôb, sú povinné platiť daň spoločne a nerozdielne.

§ 31

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodení:

a) členovia jednotných roľníckych družstiev, a to tak z príjmov, ktoré dostávajú od družstva v peniazoch alebo naturáliách ako odmenu za prácu, prípadne ako splátky na náhradu za odovzdaný majetok, ako aj z príjmov dosiahnutých prevádzkou záhumienkového hospodárstva; oslobodenie od dane sa však nevzťahuje na príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby (§ 32 ods. 3 a § 33 ods. 4);

b) pracovníci štátnych majetkov, veľkovýkrmní, šľachtiteľských a semenárskych podnikov a majetkov, štátnych plemenárskych podnikov, štátnych rybárstiev, vojenských lesov a majetkov, štátnych organizácií lesného a vodného hospodárstva, školských poľnohospodárskych a lesných podnikov vysokých škôl a štátnych hospodárstiev poľnohospodárskych a lesníckych škôl a učilíšť z príjmov z poľnohospodárskej výroby na pozemkoch, ktoré im tieto organizácie prenechali na dočasné užívanie; oslobodenie od dane sa však nevzťahuje na príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby;

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a konzuli z povolania za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.

§ 32

Predmet dane

(1) Predmetom dane je, s výnimkou uvedenou v odseku 2, každá činnosť súvisiaca s prevádzkou poľnohospodárstva, včítane rybnikárstva. Patrí k nej aj príležitostná činnosť a vedľajšia výroba, pokiaľ úzko súvisia s rastlinou alebo živočíšnou výrobou a pokiaľ príjmy z nich plynúce sú iba doplnkom príjmov z rastlinnej a živočíšnej výroby.

(2) Predmetom dane nie je pestovanie zvláštnych kultúr a špecializovaná živočíšna výroba, pri ktorých sa po odpočítaní vynaložených nákladov ročne dosahujú príjmy nad 20 000 Kčs, alebo by sa tieto príjmy dosiahli pri riadnom hospodárení a za normálnych klimatických podmienok. Príjmy z týchto činností podliehajú dani z príjmov obyvateľstva.

(3) Na účely tohto zákona sa považujú:

a) za zvláštne kultúry: chmeľ, vinič hroznorodý, tabak, zelenina, jahody, ovocie, liečivé a koreninové rastliny, semená každého druhu, kvetiny a šampiňóny;

b) za špecializovanú živočíšnu výrobu: chov včiel, kožušinových a laboratórnych zvierat a chov bežných hospodárskych zvierat uskutočňovaný nepoľnohospodármi alebo v rozsahu, ktorý nie je úmerný rozsahu uskutočňovanej rastlinnej výroby.

Základ dane

§ 33

(1) Príjem podrobený dani sa vypočítava, s výnimkou uvedenou v odseku 4, ako súčin priemernej normy výnosnosti pripadajúcej na 1 ha poľnohospodárskej pôdy a celkovej výmery všetkých pozemkov spôsobilých na poľnohospodárske obrábanie.

(2) Priemerné normy výnosnosti na 1 ha poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.

(3) Do celkovej výmery rozhodnej pre výpočet príjmu podrobeného dani sa započítavajú

a) pastviny, pokiaľ podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu7) nebola uložená ich premena na ornú pôdu, dvoma desatinami skutočnej výmery,

b) hospodársky využívané vodného plochy troma desatinami,

c) z ostatnej nepoľnohospodárskej pôdy8) iba pozemky, ktoré sa využívajú na poľnohospodársku výrobu.

(4) Príjem z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) a príjem zo špecializovanej živočíšnej výroby sa vypočítava podľa skutočne dosiahnutých peňažných a naturálnych príjmov znížených o výdavky vynaložené na ich dosiahnutie. Príjem z pestovania zvláštnych kultúr určí orgán vykonávajúci správu dane najmenej vo výške zodpovedajúcej priemernej norme výnosnosti.

(5) Ak daňovník nechová viac ako 15 včelstiev, nezapočítavajú sa peňažné a naturálne príjmy za med do základu dane.

(6) Základom dane je súčet príjmov vedených v odsekoch 1 a 4.

§ 34

(1) Príjem podľa priemerných noriem výnosnosti sa určí z celkovej výmery všetkých pozemkov uvedených v § 33 ods. 1 a 3 podľa stavu k 1. januára roka, na ktorý sa daň vyrubuje, s výnimkou pozemkov venovaných pestovaniu zvláštnych kultúr (plodín) a s výnimkou prípadov uvedených v § 49 ods. 2.

(2) Príjem zo zvláštnych kultúr (plodín) a zo špecializovanej živočíšnej výroby sa určí podľa skutočne dosiahnutých príjmov a vynaložených výdavkov v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

§ 35

Sadzba dane

Daň je
pri základe dane
nad Kčsdo Kčs
 3 0005 %
3 0006 000150 Kčs a 7 % zo základu presahujúceho 3 000 Kčs
6 0009 000360 Kčs a 10 % zo základu presahujúceho 6 000 Kčs
9 00014 000660 Kčs a 15 % zo základu presahujúceho 9 000 Kčs
14 00020 0001410 Kčs a 22 % zo základu presahujúceho 14 000 Kčs
20 000 2730 Kčs a 30 % zo základu presahujúceho 20 000 Kčs.

§ 36

Zvýšenie a zníženie dane

(1) Daňovníkom, ktorí nemajú maloleté deti, sa vyrubená daň zvýši o 10 %.

(2) Orgán vykonávajúci správu dane môže

a) primerane zvýšiť vyrubenú daň, najviac však o 50 %, ak daňovník má príjmy z príležitostnej činnosti, z vedľajšej výroby alebo z predaja poľnohospodárskych výrobkov priamo spotrebiteľom, a v prípade neúmerne vysokých príjmov z poľnohospodárskej výroby;

b) primerane znížiť vyrubenú daň, najviac však o 50 %, ak ide o daňovníkov starších než 65 rokov alebo o daňovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou, alebo ak to vyžadujú miestne pomery.

§ 37

Od dane oslobodené minimum

(1) Daňovníkom, ktorých príjem z poľnohospodárskej výroby spolu s príjmami z iných prameňov nepresiahne 3000 Kčs za rok, sa daň nevyrubí.

(2) Ak poľnohospodársku výrobu uskutočňuje viac občanov na spoločný účet, platí hranica ustanovená v odseku 1 pre úhrn ich príjmov.

(3) Ak základ dane podľa § 33 je menší než 400 Kčs, daň sa nevyrubí.

§ 38

Záznamová povinnosť

Daňovníkom, ktorí pestujú zvláštne kultúry (plodiny) alebo uskutočňujú špecializovanú živočíšnu výrobu, príležitostnú činnosť, vedľajšiu výrobu alebo ktorí predávajú poľnohospodárske výrobky priamo spotrebiteľom, môže orgán vykonávajúci správu dane uložiť, aby viedli záznamy o skutočne dosiahnutých peňažných a naturálnych príjmoch a výdavkoch a doklady uschovávali.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 39

Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti

Daňovníci sú povinní oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 15 dní orgánu vykonávajúcemu správu dane, a to

a) daňovníci podľa § 4, že sa stali alebo prestali byť užívateľmi pozemkov,

b) daňovníci uvedení v § 8 deň vzniku alebo zániku organizácie,

c) daňovníci uvedení v § 30 deň začatia alebo ukončenia činnosti, z ktorej plynú príjmy podliehajúce dani.

§ 40

Zdaňovacie obdobie

(1) Daň z pozemkov a daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby sa vyrubujú na každý kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru, s výnimkou prípadov uvedených v § 34 ods. 2 a v § 49 ods. 2.

(2) Daň zo zisku, daň z miezd a odmien a príspevok na sociálne zabezpečenie sa vyrubujú za každý uplynulý rok.

(3) Skutočnosti rozhodné pre vyrubenie dane a príspevku sa posudzujú pre každý rok samostatne.

§ 41

Daňové priznanie

(1) Každý, kto je povinný platiť poľnohospodársku daň a odvádzať príspevok, je povinný podať do 15. februára príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane priznanie k dani z pozemkov a k dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby na bežný rok a k ostatným daniam a k príspevku priznanie za uplynulý rok. Ak pozemok užívajú niekoľkí užívatelia (§ 4 ods. 3) alebo ak poľnohospodársku výrobu uskutočňuje spoločne viac osôb (§ 30 ods. 2), je povinný podať priznanie jeden z nich.

(2) Priznanie k dani z pozemkov a k dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby nemusia daňovníci podať, ak nedošlo k zmenám v okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane a ak bola táto skutočnosť oznámená v lehote určenej na podanie priznania príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane.

(3) Daňovník je povinný vypočítať si daň a príspevok v priznaní sám. Môže v ňom tiež požiadať o zníženie dane. Organizácia je povinná pripojiť k priznaniu účtovnú závierku a ďalšie doklady ustanovené príslušným ministerstvom financií.

(4) Ak organizácia zanikne bez likvidácie, je jej právny nástupca povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie k dani zo zisku, dani z miezd a odmien a k príspevku za uplynulú časť roka.

(5) V prípade likvidácie organizácie trvá daňová povinnosť i povinnosť podávať každoročne priznanie k dani a k príspevku až do skončenia likvidácie. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie za uplynulú časť roka a v priznaní k dani zo zisku uviesť aj likvidačný zvyšok. Priznanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou s výkazom o použití likvidačného zvyšku. Likvidačný zvyšok sa pripočíta k základu dane zo zisku toho roka, v ktorom bola likvidácia skončená.

Vyrubenie dane a príspevku

§ 42

(1) Poľnohospodársku daň vyrubuje orgán vykonávajúci jej správu.

(2) V prípadoch uvedených v § 4 ods. 3 a § 30 ods. 2 sa daň vyrubí daňovníkovi, ktorý podal priznanie; ak priznanie nebolo podané, vyrubí sa daň ktorémukoľvek z nich.

(3) Jednotlivé dane a príspevok sa nevyrubia, ak sú po zvýšení alebo znížení menšie než 20 Kčs.

(4) Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé m2 hore a základ ostatných daní a príspevku sa zaokrúhľuje na celé 100 Kčs dole.

(5) Jednotlivé dane, príspevok, ich zvýšenie (§ 50 ods. 3) a penále sa zaokrúhľujú na celé Kčs hore.

§ 43

(1) O vyrubení dane a príspevku upovedomí orgán vykonávajúci jej správu daňovníkov platobným výmerom; občanov bývajúcich v jeho obvode upovedomí o vyrubení dane hromadne predpisovým zoznamom.

(2) Predpisový zoznam sa vyloží na verejné nazretie po čas 30 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Začiatok, miesto a čas vyloženia hromadného predpisového zoznamu vyhlási orgán vykonávajúci správu dane verejnou vyhláškou alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

(3) Ak dôjde u daňovníka k zmene vo výške jeho daňovej povinnosti, oznámi orgán vykonávajúci správu dane novoupravenú výšku daňovej povinnosti, prípadne povinnosti odvodu príspevku daňovníkovi osobitným (dodatočným) platobným výmerom.

Platenie dane

§ 44

(1) Daň z pozemkov všetkých daňovníkov a daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby je zročná v troch splátkach, a to 20 % najneskoršie do 30. apríla, 30 % dane do 31. augusta a 50 % dane do 30. novembra bežného roka.

(2) Len čo bol daňovník upovedomený vyložením predpisového zoznamu alebo platobným výmerom o vyrubení, je povinný platiť splátky podľa odseku 1 podľa toho, ako mu bola daň vyrubená. Rozdiel proti uplynulým splátkam vypočítaným podľa priznania s prípadným zvýšením podľa § 36 ods. 2 je zročný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo doručenia hromadného predpisového zoznamu.

(3) Ak daň z pozemkov alebo daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby nepresahuje 100 Kčs, je daňovník povinný ju zaplatiť celú najneskoršie do 31. marca bežného roka.

§ 45

(1) Jednotné roľnícke družstva, štátne majetky, šľachtiteľské a semenárske podniky a majetky, veľkovýkrmne a štátne plemenárske podniky sú povinné platiť preddavky na daň zo zisku takto: do 30. septembra preddavok vo výške 30 % a do 30. novembra preddavok vo výške 50 % dane zo zisku vyrubenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

(2) Ostatní daňovníci dane zo zisku sú povinní platiť preddavky na túto daň

a) mesačne, a to najneskoršie tretieho dňa pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny povinnosti dane zo zisku vypočítanej podľa plánu na bežný rok. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) daňovník vypočíta, aká je daň zo zisku, včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť, zo základu dane skutočne dosiahnutého od začiatku roka. Ak je takto vypočítaná daň vyššia než odvedené preddavky, je daňovník povinný rozdiel zaplatiť s preddavkom zročným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Pokiaľ je vypočítaná daň zo zisku nižšia než odvedené preddavky, zúčtuje sa rozdiel na preddavky zročné v ďalšom mesiaci alebo sa na žiadosť daňovníka zúčtuje buď na splátky dane z pozemkov, alebo na preddavky dane z miezd a odmien a na preddavky príspevku alebo na ich nedoplatky;

b) štvrťročne, ak bola daň zo zisku za uplynulý rok menšia než 400 000 Kčs, a to vo výške dane zo zisku, včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť, zo základu dane skutočne dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už zaplatených. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskoršie tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.

§ 46

(1) Daňovníci dane z celkového objemu miezd a daňovníci dane z individuálnych miezd sú povinní platiť preddavky na túto daň štvrťročne vo výške jednej štvrtiny plánovanej ročnej výšky tejto dane, a to najneskoršie tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka. Preddavok za štvrtý štvrťrok je zročný najneskoršie tretieho dňa pred koncom bežného roka.

(2) Daň z prekročenia miezd a odmien je zročná v lehote na podanie priznania.

§ 47

Daňovníci príspevku sú povinní platiť preddavky na tento príspevok

a) mesačne, a to najneskoršie tretieho dňa pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny povinnosti vypočítanej podľa plánu na bežný rok. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka), vypočíta daňovník, aký je príspevok zo základu skutočne dosiahnutého od začiatku roka. Ak je takto vypočítaný príspevok vyšší než zaplatené preddavky, je daňovník povinný rozdiel zaplatiť s preddavkom zročným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Pokiaľ je vypočítaný príspevok nižší než odvedené preddavky, zúčtuje sa rozdiel na preddavky zročné v ďalšom období;

b) štvrťročne, ak bol príspevok za uplynulý rok menší než 400 000 Kčs, a to vo výške príspevku vypočítaného zo základu skutočne dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už zaplatených. Preddavky (s výnimkou posledného štvrťroka) sú zročné najneskoršieho tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.

§ 48

(1) Daňovníci, ktorí sú povinní platiť preddavky podľa § 45 ods. 2, § 46 ods. 1 a § 47, predložia najneskoršie do dňa zročnosti prvého preddavku bežného roka orgánu vykonávajúcemu správu dane výpočet plánovanej ročnej povinnosti, podľa ktorej sa platia preddavky.

(2) Ak daň zo zisku, daň z celkového objemu miezd, daň z individuálnych miezd alebo príspevok za uplynulý rok sú menšie než 10 000 Kčs, neplatia sa preddavky podľa § 45 až 47; daňovník vyrovná daň a príspevok v lehote na podanie priznania.

(3) Ak daň zo zisku, daň z miezd a odmien a príspevok vypočítané v priznaní sú vyššie než zaplatené preddavky, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel v lehote určenej na podanie priznania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie než daň a príspevok vypočítané v priznaní, vráti orgán vykonávajúci správu dane daňovníkovi rozdiel do 15. marca.

(4) Ak daň zo zisku, daň z miezd a odmien a príspevok určené platobným výmerom sú vyššie než daň a príspevok vypočítané v priznaní, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel do 15 dní po doručení platobného výmeru.

(5) V odôvodnených prípadoch môže orgán vykonávajúci správu dane určiť preddavky inak.

(6) Ustanovenie o výkone rozhodnutia v daňovom konaní9) platné pre štátne hospodárske organizácie platí pre všetkých daňovníkov dane zo zisku podľa § 8; použije sa obdobne aj na úhradu dlžných súm z účtov v ostatných peňažných ústavoch.

§ 49

(1) Ak sa daňovník stane v priebehu roka členom jednotného roľníckeho družstva alebo ak budú jeho pozemky odovzdané do užívania socialistickej organizácii, odpíšu sa mu splátky dane z pozemkov a dane z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ku dňu vstupu do družstva alebo ku dňu odovzdania pozemkov socialistickej organizácii neboli zročné.

(2) Ak v priebehu roka člen z jednotného roľníckeho družstva vystúpil, alebo ak bol z neho vylúčený, vyrubí sa mu na tento rok daň z pozemkov i daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby z celkovej výmery pozemkov, ktoré mu jednotné roľnícke družstvo vydelilo, pričom sa od vyrubenej dane odpočíta suma dane pripadajúca na dosiaľ uplynulé splátky dane.

§ 50

Penále, zvýšenie dane a príspevku

(1) Ak organizácia nezaplatila daň a príspevok, prípadne preddavky na ne včas a v plnej výške, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z nedoplatkov dane a príspevku s príslušenstvom,10) zistených ku dňom zročnosti.

(2) Ak občan nezaplatil daň (splátku na daň) včas a v plnej výške, je povinný zaplatiť penále vo výške 5 % z nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených ju dňom zročnosti.

(3) Ak daňovník nepodá priznanie k dani a k príspevku alebo oznámenie podľa § 41 ods. 2 včas, môže mu byť daň a príspevok zvýšené až o 10 %.

(4) Ak organizácia uvedie v priznaní daň alebo príspevok nižšou sumou, než akú mala správne uviesť, zvýši orgán vykonávajúci správu dane daň a príspevok o penále vo výške 10 % tohto rozdielu.

(5) Predpis penále a zvýšenie dane a príspevku sa daňovníkovi oznámi platobným výmerom. Penále je zročné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(6) Penále sa nepredpíše, ak nepresiahne sumu, ktorú ustanoví Federálne ministerstvo financií vo vykonávacom predpise.

§ 51

Odvolanie

(1) Proti vyrubeniu dane, príspevku, proti ich zvýšeniu a proti penále môže sa daňovník odvolať do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo odo dňa doručenia hromadným predpisovým zoznamom (§ 43 ods. 2).

(2) Odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 52

Konanie

Pre konanie vo veciach poľnohospodárskej dane a príspevku platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,11) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 53

Zánik práva vyrubiť a vymáhať daň a príspevok

(1) Daň, príspevok, ich zvýšenie a penále nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k dani a príspevku.

(2) Ak sa v tejto lehote vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie daňovej pohľadávky a príspevku, plynie lehota na vyrubenie alebo vymáhanie znova od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

§ 54

Výnos poľnohospodárskej dane

(1) Pre výnos poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie neplatí ustanovenie § 3 písm. a) zákona č. 134/1970 Zb. o rozpočtových pravidlách.

(2) Príjmom štátneho rozpočtu federácie je iba výnos poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie organizácií riadených Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom vnútra.

SIEDMA ČASŤ

VYKONÁVACIE PREDPISY, VÝNIMKY A ÚĽAVY

§ 55

(1) Vláda Československej socialistickej republiky

a) na návrh ministra poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky ustanoví nariadením sumu rozhodnú pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien (§ 19);

b) pri jednotných roľníckych družstvách, v ktorých bude zavedená a potvrdená jednotná sústava odmieňania za prácu (včítane regulácie odmien), môže na návrh ministra poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky, ministra práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky a ministra financií Československej socialistickej republiky ustanoviť, že daň z prekročenia miezd a odmien sa nebude v týchto jednotných roľníckych družstvách uplatňovať;

c) môže v nadväznosti na úpravu ostatných ekonomických nástrojov znížiť na návrh ministra financií Československej socialistickej republiky percento zvýšenia dane zo zisku za nepoľnohospodársku činnosť (§ 15 ods. 2).

(2) Vláda Československej socialistickej republiky, pokiaľ ide o daňovníkov poľnohospodárskej dane riadených orgánmi federácie, a vlády Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatných daňovníkov, môžu poskytnúť daňovú úľavu, prípadne oslobodiť od dane skupiny daňovníkov alebo daňovníkov v určitých oblastiach a poskytnúť úľavy pre škody spôsobené živelnými pohromami.

§ 56

(1) Federálne ministerstvo financií na návrh Federálneho ministerstva národnej obrany, prípadne Federálneho ministerstva vnútra, môže ustanoviť odchylný spôsob zdanenia a odvod poľnohospodárskej dane a príspevku organizáciám riadeným Federálnym ministerstvom národnej obrany, prípadne Federálnym ministerstvom vnútra.

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o daňovníkov poľnohospodárskej dane riadených orgánmi federácie, a ministerstvá financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide ostatných daňovníkov, môžu

a) povoliť, aby daňovníkom poľnohospodárskej dane a príspevku bolo odborové (generálne) riaditeľstvo za všetky ním riadené organizácie, prípadne odborový podnik za všetky pridružené organizácie,

b) po dohode s príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanoviť na účely dane z celkového objemu miezd východiskovú úroveň miezd najmä:

1. pre novovzniknuté organizácie a v prípadoch reorganizácií,

2. v organizáciách, prípadne v miestach, ak tak rozhodne príslušná vláda,

c) úplne alebo čiastočne oslobodiť od dane zo zisku novozaložené organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a ďalej organizácie, v ktorých došlo k podstatnému rozšíreniu výrobnej činnosti alebo k značnému rozšíreniu členskej základne; oslobodenie môže platiť najviac na obdobie piatich rokov od ich vzniku alebo od podstatného rozšírenia činnosti,

d) rozhodnúť o spôsobe zdanenia v sporných prípadoch a pri novovzniknutých organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb,

e) pre jednotlivé prípady zmierniť tvrdosť a odstrániť nezrovnalosti, prípadne povoliť úľavu, ak to vyžadujú spoločenské záujmy, a určiť orgány a vymedziť ich oprávnenie na povoľovanie týchto úľav, včítane povoľovania oslobodenia podľa písmena c).

(3) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky po dohode s príslušnými ministerstvami financií Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky môžu upraviť zaradenie katastrálnych území obcí do prírodných stanovíšť. Doterajšie zaradenie katastrálnych území obcí do prírodných stanovíšť zostáva ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona v platnosti.

§ 57

Federálne ministerstvo financií sa splnomocňuje ustanoviť bližšie podrobnosti k § 2 až 5, § 7 až 9, § 11 až 13, § 15, § 16, § 19, § 22, § 23, § 26, § 28, § 30, § 32, § 33, § 36 až 38, § 40 a 41, § 45 až 50 tohto zákona.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 58

(1) Oslobodenie pozemkov podľa § 3 písm. b) zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani zostáva zachované až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie.

(2) Organizácie uvedené v § 9, pokiaľ boli založené pred účinnosťou zákona a dosiaľ neuplynulo päť rokov od ich vzniku, môže orgán vykonávajúci správu dane na ich žiadosť úplne alebo čiastočne od dane zo zisku oslobodiť. Obdobne sa môže priznať organizáciám uvedeným v § 56 ods. 2 písm. c), pokiaľ dosiaľ neuplynulo päť rokov od ich založenia alebo rozšírenia.

(3) Oslobodenia od dane zo zisku priznané pred účinnosťou tohto zákona organizáciám poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb podľa § 36 ods. 2 písm. f) zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí o oslobodení.

§ 59

(1) Preddavky na daň zo zisku podľa § 45 ods. 1 sa zaplatia v roku 1975 podľa dane zo zisku vypočítanej z finančného plánu, včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť. Výpočet preddavkov na daň zo zisku sa predloží spolu s prvým preddavkom v roku 1975.

(2) Pre platenie štvrťročných preddavkov podľa § 45 ods. 2 písm. b) a § 47 písm. b) v roku 1975 je rozhodná výška dane zo zisku a príspevku na sociálne zabezpečenie za rok 1974 podľa zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie.

(3) Pre platenie dane podľa § 48 ods. 2 je v roku 1975 rozhodná výška dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa zákona č. 113/1971 Zb. za rok 1974 a pre organizácie, ktoré budú platiť v roku 1975 preddavky na daň podľa odseku 1, výška plánovanej dane zo zisku na rok 1975.

§ 60

(1) Daň z pozemkov sa vyrubí podľa tohto zákona všetkým daňovníkom po prvý raz na rok 1975 podľa stavu k 1. januáru 1975.

(2) Daň zo zisku, daň z miezd a odmien a príspevok sa vyrubia po prvý raz v roku 1976 na základe výsledkov dosiahnutých v roku 1975.

(3) Daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby sa vyrubí po prvý raz na rok 1975 podľa stavu k 1. januáru 1975. Príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby sa zdania podľa výšky dosiahnutej v roku 1974.

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 61

(1) Zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:

a) § 2 ods. 1 písm. a) znie:

a) družstevné organizácie (družstvá, ich vyššie organizácie, Ústredná rada družstiev, družstevné podniky, včítane podnikov zahraničného obchodu),
s výnimkou jednotných roľníckych družstiev, spoločných poľnohospodárskych podnikov, spoločných družstevných podnikov a melioračných
družstiev;“;

b) v § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a okresné poľnohospodárske stavebné podniky“;

c) v § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „okresných poľnohospodárskych stavebných podnikov“.

(2) Zákon č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach sa mení takto:

§ 3 ods. 1 a 2 znie:

(1) Odvody podľa § 2 ods. 2 nevykonávajú:

a) štátne majetky, šľachtiteľské a semenárske podniky a majetky, štátne plemenárske podniky a veľkovýkrmne;

b) štátne hospodárske organizácie z cestných vozidiel, ktoré sú podľa osobitných predpisov12) v konzervácii.

(2) Odvod podľa § 2 ods. 2 písm. b) nevykonávajú podniky mestskej hromadnej dopravy. Odvod z fekálnych motorových vozidiel nevykonávajú organizácie, ktoré sú daňovníkmi dane zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani.13)

(3) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva sa mení takto:

§ 2 písm. c) znie:

c) z poľnohospodárskej výroby, pokiaľ sú podrobené poľnohospodárskej dani.“

(4) Pokiaľ zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení používajú označenie „poľnohospodárska daň z dôchodkov“, prípadne „dôchodková časť poľnohospodárskej dane“, rozumie sa tým daň zo zisku podľa tohto zákona.

(5) Spoločné poľnohospodárske podniky, spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá sa oslobodzujú od platenia poistného nemocenského poistenia.14)

§ 62

Zrušujú sa:

a) zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani;

b) vyhláška Ministerstva financií č. 114/1966 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani;

c) § 2 vyhlášky Ministerstva financií č. 96/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom;

d) § 2 ods. 1 písm. d), § 5 ods. 2 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 17 až 19, § 36 ods. 2 písm. e) zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie;

e) čl. 1 ods. 2, čl. 4 ods. 4, čl. 5 ods. 7, čl. 8 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie;

f) § 5 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu;

g) vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 45/1969 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy;

h) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1969 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy;

ch) úprava Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 153/12 021/71, ktorá upravuje vzťah poistného a náhrad zo zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií k poľnohospodárskej dani z dôchodkov, registrovaná v čiastke 24/1971 Zb.;

i) úprava Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 153/31 546/71, ktorá ustanovuje, aby bol príspevok odvádzaný (platený) jednotnými roľníckymi družstvami na činnosť Českého zväzu družstevných roľníkov odpočítateľnou položkou od základu poľnohospodárskej dane z dôchodkov, registrovaná v čiastke 36/1971 Zb.

§ 63

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64

ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 103/1974 Zb.

Sadzobník dane z pozemkov

TriedaSadzba dane na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v KčsPrírodné stanovištia15)
11000ČM 1, ČM 15
2900ČMt 1, HM 1
3850ČMt 14
4800ČMt 2, ČM 2
5750ČMt 15, ČM 12, HM 2
6700ČM 3
7670ČMt 9
8650HMt 1
9630ČMt 8
10600ČMt 6
11550ČMt 3, ČMt 4, ČMt 16, ČM 4, ČM 5, ČM 13, HM 3
12450ČMt 12, ČM 6, ČM 7, HM 5
13430ČMt 17
14400ČMt 10, HM 4
15350ČMt 13, ČM 9, ČM 10, ČM 14, HM 14
16320ČMt 11, HMt 2
17300ČM 8, HMt 7, HM 6, HM 8
18250P 1
19200ČMt 5, ČMt 7, HM 15
20150ČMt 23, ČM 11, P 2, P 3
21140HM 10
22130HM 11
23120HM 7, HM 13, P 9, P 19
2450HMt 3, HM 9, P 4, P 6
25-ČMt 18 až 22, HMt 4, 5, 6, 8 až 13, HM 12, 16 až 24, P 5, 7, 8, 10 až 18, 20 až 31, V 1 až 16, H 1 až 17

Príloha č. 2 zákona č. 103/1974 Zb.

Priemerné normy výnosnosti na 1 ha poľnohospodárskej pôdy

SkupinaPrírodné stanovištia16)Priemerná norma výnosnosti v Kčs
I.ČMt 1, 2, 14, 15
ČM 1, 2, 3, 12, 15
HM 1, 2
5000
II.ČMt 3 až 13, 16, 17, 23
ČM 4 až 11, 13, 14
HMt 1, 2, 7
HM 3 až 11, 13, 14, 15
P 1 až 4, 6, 7, 9, 16, 19
4000
III.ČMt 18 až 22
HMt 3 až 6, 8 až 13
HM 12, 16 až 24
P 5, 8, 10 až 14, 17, 18, 20 až 27
V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13
H 1, 7 až 10
3000
IV.P 15, 28 až 31
V 5, 6, 9, 14 až 16
H 2 až 6, 11 až 17
2200

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností a § 3 ods. 1 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

2) Časť B bod 5 písm. e) prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

3) § 14 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

4) § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., úplné znenie č. 37/1971 Zb.

5) § 26 vyhlášky č. 2/1972 Zb. o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby.

6) Napríklad vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu, vyhláška č. 41/1965 Zb. o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch v znení vyhlášky č. 34/1974 Zb., vyhláška č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

7) §3 ods. 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

8) Príloha vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

9) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

10) § 14 ods. 2 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

11) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

12) § 2 ods. 4 vyhlášky č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

13) § 8 zákona č. 103/1974 o poľnohospodárskej dani.

14) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

15) Jednotlivé prírodné stanovištia sú zaradené do týchto skupín:
I. černozemné veľmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II. černozemné oblasti (ČM 1 až 15)
III. hnedozemné teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV. hnedozemné oblasti (HM 1 až 24)
V. hnedých pôd pahorkatín (P 1 až 31)
VI. hnedých pôd vrchovín (V 1 až 16)
VII. hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí (H 1 až 17)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadrujú rozdielne klimatické a terénne podmienky.

16) Označenie prírodných stanovíšť sa uvádza v prílohe č. 1.