Vyhláška č. 68/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 19/1973
Platnosť od 25.06.1973 do31.12.1976
Účinnosť od 25.06.1973 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

OBSAH