Vyhláška č. 176/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu

(v znení č. 176/1975 Zb.)

Čiastka 42/1973
Platnosť od 28.12.1973 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1982
Zrušený 172/1982 Zb.