Vyhláška č. 144/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973 do30.06.2000
Účinnosť od 01.01.1974 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.