Vyhláška č. 142/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973
Účinnosť od 27.11.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 12. júla 1972 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.