Zákon č. 135/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

(v znení č. 47/1983 Zb., 212/1988 Zb.)

Čiastka 34/1973
Platnosť od 02.11.1973 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do14.04.1991
Zrušený 127/1991 Zb.