Vyhláška č. 120/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII nadobudla dohoda platnosť 20. júlom 1973.