Vyhláška č. 12/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami

Čiastka 6/1973
Platnosť od 26.02.1973 do27.03.1977
Účinnosť od 01.03.1973 do27.03.1977
Zrušený 23/1977 Zb.