Zásady č. 117/1973 Zb.Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1973 Aktuálne znenie