Vyhláška č. 92/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave

Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972
Účinnosť od 19.12.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 25. októbrom 1971, t. j. dňom nadobudnutia platnosti Protokolu o ukončení platnosti Dohody medzi Republikou československou a Republikou poľskou o leteckej doprave, podpísanej v Prahe 24. januára 1946.