Vyhláška č. 53/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1972.