Vyhláška č. 43/1972 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1991
Zrušený 535/1991 Zb.

OBSAH