Uznesenie č. 38/1972 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972

38

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 29. júna 1972

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federáciizákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 22. decembra 1971 č. 145 Zb. o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže.

Indra v. r.