Vyhláška č. 16/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom

(v znení č. 66/1991 Zb.)

Čiastka 6/1972
Platnosť od 28.03.1972 do31.12.1996
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.1996
Zrušený 289/1996 Z. z.