Vyhláška č. 12/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami

(v znení č. 110/1974 Zb., 138/1978 Zb.)

Čiastka 5/1972
Platnosť od 17.03.1972 do10.12.1991
Účinnosť od 01.02.1979 do10.12.1991
Zrušený 494/1991 Zb.

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 8. februára 1972

o hospodárení so zbernými surovinami

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami:


Základné ustanovenia

§ 1

(1) Zbernými surovinami sú opätovne použiteľné hmoty, ktoré vznikajú ako výrobný odpad alebo ako vedľajší produkt alebo opotrebovaním výrobkov v organizáciách aj u obyvateľstva.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na nižšie uvedené zberné suroviny:1)

a) výrobný odpad papiera a lepenky a použitý papier a lepenka;

b) použitý textil, textil centrálne vyraďovaný uniformovanými zložkami okrem súkenných rovnošiat, ďalej textilné odstrižky a odpad nití;

c) jutové odstrižky a použitá juta, všetky druhy upotrebených a nevyužitých tkaných vriec a žochov, zaolejované čistiace a upotrebené leštiace handry a čistiaca bavlna, upotrebené zvyšky sisalového a konopného samoviazačového motúza;

d) črepy zo skla dutého, liateho a tabuľového okrem črepov zo skla s drôtenou vložkou;

e) výrobný odpad a opotrebené výrobky z termoplatických hmôt;

f) pneumatiky, ktoré nemožno protektorovať, stará guma a odpad z gumy okrem odpadu a výrobkov z tvrdej gumy;

g) upotrebený ustaľovač a ostatné fotografické roztoky s obsahom striebra, kaly a striebro vyťažené z upotrebeného ustaľovača a ostatných fotografických roztokov od organizácií;

h) amortizačné odpady od organizácií tvorené vyradenými dielmi a súčasťami strojov, prístrojov a zariadení obsahujúcimi striebro a iné drahé kovy (napr. stýkače, ističe, relé, rozvodné dosky a i.);

ch) odpad a opotrebené výrobky z celuloidu, opotrebené a vyradené kinofilmy a röntgenové filmy od organizácií;

i) kože a kožky domácich, chovných a poľovných zvierat okrem koží z ošípaných, hovädzieho dobytka, teliat, prasiec, koní, žriebät, divých svíň a kožiek z noriek, nutrií, ušľachtilých druhov líšok a z králikov chovaných vo veľkochovoch socialistických organizácií;

j) nové aj použité perie z vodnej i hrabavej hydiny a jatočný odpad peria okrem nového peria získaného v štátnych hydinárskych podnikoch;

k) rohovina okrem rohovinového podkúvačského odpadu;

l) odpad a opotrebené výrobky z prírodného korku;

m) živočíšne nové aj použité vlákna (napr. vlásie získané odstrihom z hrív a chvostov koní a hovädzieho dobytka, bravčové chlpy a štetiny, prírezy hovädzích ušiek, použité vypchávkové suroviny, pokiaľ obsahujú najmenej 20 % vlásia) okrem zvieracích chlpov hovädzích, teľacích, kozľacích, srsti irchárskej a z angorských králikov, garbiarskej vlny a surovej ovčej vlny;

n) vlasy z holičských a kaderníckych prevádzkární.

§ 2

(1) Táto vyhláška sa nevzťahuje na:

a) textilný odpad z národných podnikov textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu a textil vznikajúci pri výrobe chemických vlákien;

b) opotrebené papierenské plstence a filtračné tkaniny;

c) konfiškáty podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti.2)

(2) Zo zberu sú vylúčené zberné suroviny uvedené v § 1, ak

a) sú obhorené, zhnité, splesnené, znečistené, napustené škodlivými prímesami alebo neoddeliteľne spojené s iným materiálom;

b) sú infikované alebo podozrivé z nákazy a ak ich nemožno podľa príslušných predpisov odovzdať do zberu ani po dezinfekcii alebo sterilizácii;

c) sa majú podľa osobitného predpisu3) vrátiť ako obaly;

d) ide o výrobný odpad použiteľný ako surovina na výrobu v tej istej organizácii.

§ 3

(1) So zbernými surovinami hospodária národné podniky Zberné suroviny (ďalej len „podniky Zberné suroviny“).4)

(2) Podniky Zberné suroviny môžu vo výnimočných prípadoch po vzájomnej dohode a so súhlasom riadiacich národných výborov plniť svoje úlohy aj na území iného kraja, než pre ktorý sú zriadené.

Úlohy podnikov Zberné suroviny

§ 4

(1) Podnikom Zberné suroviny prislúcha:

a) vykupovať od organizácií aj obyvateľstva zberné suroviny;

b) organizovať výkupnú sieť (miestne výkupné zariadenia, vykupovačov a pod.) a zabezpečovať ich činnosť;

c) upravovať vykúpené zberné suroviny na ich ďalšie spracovanie a dodávať ich spracovateľským podnikom, ak ide o upravené odpady obsahujúce drahé kovy, dodávať ich organizáciám určeným ústredným orgánom štátnej služby pre drahé kovy;1)

d) uskutočňovať dodávky zberných surovín na vývoz prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničný obchod;

e) spolupracovať s národnými výbormi pri organizovaní zberových akcií;5)

f) vykonávať poradenskú činnosť najmä vo veciach hospodárenia so zbernými surovinami.

(2) Pred zavedením novej úpravárenskej činnosti alebo pred jej zrušením v podnikoch Zberné suroviny si riadiace národné výbory vyžiadajú stanovisko ministerstva vnútra.

§ 5

(1) Vykupovači, ktorí vykonávajú výkupnú činnosť, sú povinní preukázať sa oprávnením vystaveným príslušným podnikom Zberné suroviny.

(2) Podnik Zberné suroviny môže poveriť výkupom zberných surovín niektorú organizáciu v mieste. Na uzavretie zmluvy6) medzi podnikom Zberné suroviny a poverenou organizáciou je potrebný súhlas miestneho národného výboru.

(3) Vedúci miestnych zberní, oprávnení vykupovači, prípadne organizácie uvedené v odseku 2 sú povinní vystavovať občanom a organizáciám na ich požiadanie potvrdenie o množstve, druhu, akosti odovzdaných zberných surovín a o zaplatenej cene.

Úlohy organizácií

§ 6

(1) Organizácie, v ktorých sa vyskytujú zberné suroviny, sú povinné ich zhromažďovať, chrániť pred znečistením a znehodnotením a odovzdávať ich za platné výkupné ceny príslušným podnikom Zberné suroviny.

(2) Pred odovzdaním písomností do zberu sú organizácie povinné postupovať podľa osobitných predpisov o vyraďovaní (skartácii) písomností.7)


Záverečné ustanovenie

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Genmjr. Pepich v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Hospodárenie s kovovým odpadom je upravené vyhláškou č. 106/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom.

1) S odpadmi obsahujúcimi drahé kovy sa nakladá podľa predpisov o štátnej službe pre drahé kovy.

2) Zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti. Vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti.

3) Vyhláška č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.

4) § 2 ods. 2 vl. nar. č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami.

5) § 5 vl. nar. č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami.

6) § 354 Hospodárskeho zákonníka.

7) Vyhláška ministra vnútra č. 94/1953 Ú. v. o zásadách pre vyraďovanie (skartáciu) písomností, smernice Ministerstva vnútra č. SV-1107/40-65 pre usporadúvanie a vyraďovanie (skartáciu) utajovaných písomností.