Vyhláška č. 12/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami

(v znení č. 110/1974 Zb., 138/1978 Zb.)

Čiastka 5/1972
Platnosť od 17.03.1972 do10.12.1991
Účinnosť od 01.02.1979 do10.12.1991
Zrušený 494/1991 Zb.