Vyhláška č. 119/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení

Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1977
Zrušený 151/1978 Zb.

119

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 27. decembra 1972

o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb., podľa § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o rozpočtových pravidlách a § 33 ods. 1 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách ustanovujú:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje združovanie časti prostriedkov socialistických organizácií pri spájaní ich činností (ďalej len „združovanie prostriedkov“), zdroje úhrady pri združovaní prostriedkov, spôsob odvodovej (daňovej) povinnosti organizácií pri združovaní prostriedkov a pri poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a na prevádzku niektorých zariadení.

PRVÁ ČASŤ

Združovanie prostriedkov

Diel I

Úvodné ustanovenia

§ 2

(1) Na peňažné ústavy, na štátne poisťovne, na organizácie ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a na poľnohospodárske organizácie v pôsobnosti iných orgánov sa táto vyhláška vzťahuje, pokiaľ predpisy o hospodárení týchto organizácií neustanovujú inak.1)

(2) Nemožno združovať prostriedky na bytovú výstavbu tak, že by sa na výstavbe jedného bytového objektu zúčastňovali štátne organizácie a stavebné bytové družstvá; ak však budú súčasťou bytového objektu nebytové zariadenia, môžu organizácie svoje prostriedky určené na tieto zariadenia združiť s prostriedkami určenými na bytovú výstavbu.

(3) Ustanovenia platné pre štátne hospodárske organizácie platia obdobne aj pre organizácie zahraničného obchodu, pokiaľ predpisy platné pre tieto organizácie neustanovujú inak.

§ 3

(1) Prostriedky možno združovať iba vtedy, ak účel a podmienky ich použitia sú dohodnuté v zmluve,2) a to skôr, než sa začne s činnosťou, ktorá je predmetom zmluvy.

(2) Organizácie združujú prostriedky (finančné a hmotné) v súlade so štátnym alebo hospodárskym plánom na dosiahnutie dohodnutého účelu alebo spoločného záujmu, najmä

a) na dosiahnutie väčšej efektívnosti investičnej výstavby a vybavenia niektorých zariadení,

b) na zhospodárnenie prevádzky zariadení a na vykonávanie iných činností slúžiacich spoločným záujmom zúčastnených organizácií v tuzemsku (ďalej len „združená prevádzková činnosť“).

(3) Združené prostriedky možno použiť výhradne na účel, na ktorý sa majú podľa zmluvy poskytnúť.

§ 4

Socialistické organizácie môžu združovať prostriedky navzájom bez ohľadu

a) na druh organizácie,3) na organizačnú formu (napr. štátna hospodárska, rozpočtová, príspevková organizácia) alebo na vzťah k majetku (správa, vlastníctvo),

b) na spôsob riadenia, t. j. či ide o organizácie ústredne riadené (federálnymi orgánmi a orgánmi republík) alebo o národné výbory a nimi riadené organizácie,

c) na podriadenosť a organizačný stupeň.

§ 5

Nakladanie s národným majetkom pri združovaní s družstevnou alebo spoločenskou organizáciou

Národný majetok možno pri združovaní prostriedkov previesť bezplatne do vlastníctva družstevnej alebo spoločenskej organizácie4) len vtedy, ak si prevádzajúca štátna organizácia vyhradí v zmluve

a) podiel na výnose združeného majetku (napr. formou podielu na zisku zo združenej prevádzkovej činnosti) alebo inú náhradu za využívanie tohto majetku a

b) pre prípady likvidácie družstevnej alebo spoločenskej organizácie, zániku združenia prostriedkov alebo ukončenia účasti na združení prostriedkov bezplatný spätný prevod tohto národného majetku, prípadne zaplatenie obstarávacej ceny nevrátených základných prostriedkov po odpočte ich opotrebenia, a ceny ostatného, ňou do združenia prevedeného a nevráteného majetku (zásoby, drobné a krátkodobé predmety a pod.) podľa cenových predpisov platných v čase likvidácie, zániku alebo ukončenia účasti.

Diel II

Združovanie prostriedkov a jeho finančné a majetkové dôsledky

§ 6

Spôsob združovania prostriedkov

(1) Organizácie smú združovať prostriedky len na také činnosti, na ktoré sú oprávnené podľa príslušných predpisov.5)

(2) Združovanie prostriedkov sa uskutočňuje

a) poskytnutím finančných prostriedkov organizácii určenej zmluvou ako podielu na združenú investičnú výstavbu alebo na obstaranie základných prostriedkov určených na činnosť podľa zmluvy,

b) prevedením časti hmotného majetku na jednu zo zúčastnených organizácií, určenú zmluvou, prípadne aj inou nefinančnou účasťou (napr. poskytnutie práv, pracovná výpomoc, bezplatná výučba alebo zapracovanie pracovníkov),

c) úhradou nákladov združenej prevádzkovej činnosti vykonávanej podľa zmluvy,

d) úhradou straty zo združenej prevádzkovej činnosti vykonávanej podľa zmluvy.

(3) Hodnota podielov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa posudzuje pri organizácii, ktorá ich poskytla, ako vklad a u príjemcu ako cudzí zdroj, s výnimkou prípadu, keď sa združovanie na investičnú výstavbu uskutočňuje s použitím prostriedkov zo štátneho rozpočtu (§ 13).

§ 7

Finančné a majetkové zabezpečenie pri združovaní prostriedkov

(1) Zabezpečenie finančného a majetkového krytia činnosti tak investičného, ako aj prevádzkového charakteru sa uskutočňuje podľa dohody organizácií združujúcich prostriedky. Organizácie sú povinné (§ 3 ods. 1) podľa zamerania a účelu, na ktorý sa zmluva uzaviera, vopred sa dohodnúť najmä:

a) na investorovi výstavby, na prevádzateľovi (§ 19) združenej prevádzkovej činnosti a ďalej na správcovi alebo vlastníkovi prevedeného majetku alebo majetku obstaraného za združené prostriedky,

b) na spôsobe využitia zariadení, prípadne na spôsobe riadenia činnosti a rozhodovania o nej,

c) na výške podielu jednotlivých zúčastnených organizácií na začiatočnom stave združených prostriedkov na financovanie výstavby a prevádzky zariadení určených na užívanie alebo na financovanie združenej prevádzkovej činnosti, a to s prihliadnutím na odpisy základných prostriedkov určených na užívanie a použitie týchto odpisov; ďalej na spôsobe a lehotách poskytnutia týchto podielov a ich splácania, prípadne prevedenia,

d) na rozsahu a opise prevádzaného majetku a na dni prevodu jeho správy, prípadne vlastníctva, s uvedením hodnoty tohto majetku podľa ocenenia v účtovníctve,

e) na podieloch jednotlivých zúčastnených organizácií na hospodárskom výsledku združenej prevádzkovej činnosti, t. j. na spôsobe a lehotách rozdelenia dosiahnutého zisku, prípadne úhrady vzniknutých strát, alebo na inej forme účasti a na zodpovednosti za záväzky,6)

f) na podmienkach, za ktorých môže byť ukončená činnosť, na podmienkach zániku činnosti a na spôsobe majetkového, prípadne finančného vyrovnania a vyrovnania pri vystúpení niektorej zúčastnenej organizácie,

g) na podmienkach vystúpenia organizácie zo zmluvy, prípadne vylúčenia organizácie,

h) na čase trvania činnosti vykonávanej podľa zmluvy,

ch) na spôsobe prevodu limitov plánu investičnej výstavby (hmotného plánu),

i) na postupe a zdrojoch v prípade potreby ďalších finančných prostriedkov na reprodukciu združeného majetku (pri obnove, rozšírení, škodách na združenom majetku a pod.).

(2) Odpis písomného súhlasu so zmluvou zašlú združené organizácie miestne príslušným orgánom vykonávajúcim správu odvodov (daní).

Diel III

Správa a vlastníctvo združeného majetku

§ 8

Združovanie na výstavbu a prevádzku

(1) Správa združeného (spoločného) národného majetku, vykonávaná štátnymi organizáciami, prípadne nakladanie s takým majetkom sa spravuje predpismi o správe národného majetku.7) Prevod národného majetku do vlastníctva spoločenskej organizácie, prípadne jej podniku alebo hospodárskeho zariadenia (ďalej len „spoločenská organizácia“) alebo do vlastníctva družstevnej organizácie sa spravuje takisto predpismi o správe národného majetku; tento prevedený majetok spravujú však tieto organizácie podľa predpisov pre ne platných.

(2) Predpisy o združovaní prostriedkov na výstavbu spoločných zariadení8) platia obdobne aj pre združovanie prostriedkov na účel združenej prevádzkovej činnosti.

§ 9

Podiely organizácií

Na účely určenia zmluvného podielu jednotlivých organizácií na združení (§ 6 ods. 3) sa hmotný majetok a iná nefinančná účasť organizácií [§ 6 ods. 2 písm. b)] vyjadrí peňažnou sumou. Základné prostriedky sa ocenia na účel určenia podielu obstarávacou cenou zníženou o opotrebenie, ostatné hmotné prostriedky v cenách podľa predpisov platných ku dňu, keď zmluva nadobúda účinnosť.

Diel IV

Zdroje úhrady

§ 10

Zdroje štátnych hospodárskych organizácií na združenú investičnú výstavbu

Na poskytnutie finančných prostriedkov ako podielu organizácie na združenú investičnú výstavbu alebo na obstaranie základných prostriedkov použije štátna hospodárska organizácia svoje vlastné zdroje z fondu výstavby, prípadne bankový úver; štátna hospodárska organizácia, ktorá vykonáva odvody do štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru) na základe finančného plánu,9) použije na také združovanie zdroj určený finančným plánom vo fonde výstavby.10)

§ 11

Zdroje štátnych hospodárskych organizácií na združenú prevádzkovú činnosť

Príslušnú časť nákladov (včítane príspevku na sociálne zabezpečenie) alebo časť straty zo združenej prevádzkovej činnosti uhrádza združená štátna hospodárska organizácia prevádzateľovi z tých zdrojov, z ktorých sa takáto činnosť financuje, ak ju organizácia vykonáva sama, t. j. na ťarchu nákladov, fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a pod.11)

§ 12

Zdroje rozpočtových a príspevkových organizácií

(1) Rozpočtová organizácia použije na združovanie prostriedkov zdroje určené na to jej rozpočtom; v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi12) môže na združovanie použiť prostriedky z doplnkových zdrojov.

(2) Príspevková organizácia použije na združovanie prostriedkov zdroje určené na to jej finančným plánom; na združovanie prostriedkov na investičnú výstavbu použije vlastné zdroje z fondu výstavby, pokiaľ ho utvára. V prípadoch ustanovených osobitnými predpismi12) môže na združovanie prostriedkov použiť aj svoje doplnkové zdroje.

(3) Nepoužité združené prostriedky rozpočtových a príspevkových organizácií poverených vykonávaním činnosti a uložené na osobitnom účte neprepadajú koncom roka v prospech štátneho rozpočtu.

§ 13

Zabezpečenie zdrojov z rozpočtu

(1) Ak sa rozpočtové organizácie združujú na investičnú výstavbu navzájom, nezabezpečujú vo svojich rozpočtoch podiely na túto výstavbu, ale úhradu celých rozpočtových nákladov zabezpečuje vo svojom rozpočte na budúci rok organizácia určená zmluvou za investora združenej výstavby.

(2) Zabezpečenie úhrady investičnej výstavby pri združovaní rozpočtových organizácií s hospodárskymi organizáciami v rozpočte alebo v pláne sa ustanovuje osobitnými predpismi.13)

§ 14

Zdroje investora a prevádzateľa

Zdroje prevedené od ostatných organizácií

a) sa nezahŕňajú do tvorby zisku v preberajúcej štátnej hospodárskej organizácii, ktorá je investorom, ak ide o zdroje určené na združenú investičnú výstavbu alebo na obstaranie základných prostriedkov; prevedené zdroje predstavujú podiel združenej organizácie (cudzie stroje u investora),

b) sa zahŕňajú do tvorby zisku ako iné výnosy zo združenej prevádzkovej činnosti v preberajúcej štátnej hospodárskej organizácii, ktorá je prevádzateľom, ak ide o úhradu nákladov takej združenej prevádzkovej činnosti alebo o úhradu straty z takej činnosti, ktorá sa uhrádza na ťarchu nákladov pri samostatnom výkone tejto činnosti podľa príslušných predpisov.14) Ak sa tieto zdroje poskytnú vopred, rozlíšia sa časove a uvoľňujú sa postupne podľa potreby financovania združenej prevádzkovej činnosti a podielu pripadajúceho na združenú organizáciu.

Diel V

Združovanie prostriedkov na investičnú výstavbu

§ 15

Financovanie u investora združenej výstavby

(1) Organizácie môžu združiť prostriedky na investičnú výstavbu len vtedy, ak je za investora určená len jedna organizácia.

(2) Zmluva je v prípade združenej investičnej výstavby súčasťou podkladov pre financovanie investícií.15)

(3) Ak investor nemá zmluvne zabezpečené finančné prostriedky potrebné na celú výstavbu a hmotné prostriedky, ktoré majú byť prevedené od združených organizácií, v lehotách podľa časového plánu výstavby,15) nesmie byť združená investičná výstavba financovaná.

§ 16

Financovanie u správcu (vlastníka) združeného majetku

(1) Správca (vlastník) združeného majetku je povinný zabezpečovať údržbu a opravy základných prostriedkov.

(2) Správca (vlastník) majetku obstaraného zo združených prostriedkov alebo majetku určeného na používanie podľa zmluvy zodpovedá za to, že budú včas pripravené finančné prostriedky potrebné na jeho reprodukciu, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.

(3) Odpisy základných prostriedkov zostávajú ako zdroj financovania združenej investičnej výstavby správcovi (vlastníkovi) týchto základných prostriedkov (§ 28 ods. 1).

§ 17

Prevody prostriedkov

(1) Pri prevodoch16) finančných prostriedkov na úhradu podielov na združenú investičnú výstavbu sa postupuje takto:

a) ak je podľa zmluvy investorom štátna hospodárska, družstevná, spoločenská, prípadne príspevková alebo iná socialistická organizácia,17) prevádzajú ostatné organizácie svoje podiely na združenú investičnú výstavbu na jeho zdrojový účet určený na financovanie investícií; tieto podiely sa u investora posudzujú ako cudzí zdroj,

b) ak je podľa zmluvy investorom ústredne riadená rozpočtová organizácia, prevádzajú sa podiely od ostatných organizácií na jej samostatný osobitný bankový účet združených prostriedkov,

c) ak je podľa zmluvy investorom národný výbor alebo ním riadená rozpočtová organizácia, prevádzajú sa prostriedky od ostatných organizácií na osobitný bankový účet združených prostriedkov riadiaceho národného výboru, pokiaľ pre niektorú podriadenú rozpočtovú organizáciu neurčí národný výbor inak,

d) úhrada faktúr za investičné práce a dodávky v prípadoch uvedených pod písm. b) a c) sa uskutoční z investičného čerpacieho účtu a súčasne sa suma vo výške odčerpaných prostriedkov prevedie z osobitného bankového účtu združených prostriedkov do príjmov príslušného štátneho rozpočtu (na národných výboroch prostredníctvom príjmového a základného bežného účtu národného výboru).

(2) Investor zahrnie podiely na združenú investičnú výstavbu, ktoré má podľa zmluvy dostať, do plánovaných zdrojov; zúčastňujúca sa združená organizácia uvádza svoj podiel v ostatnej finančnej potrebe na investičnú výstavbu.

(3) Finančné prostriedky prevedené v priebehu roka od ostatných združených organizácií môže investor použiť len na financovanie združenej výstavby, ktorá bola zaradená do plánu a rozpočtu v súlade s predpismi pre vykonávacie plány a rozpočet v rámci jemu určených záväzných limitov plánu investičnej výstavby. Ak však k združeniu prostriedkov na investičnú výstavbu dôjde až v priebehu roka, je potrebná aj úprava limitov plánu investičnej výstavby, s výnimkou prípadu, keď investor združuje len finančné prostriedky, ale celý limit dáva sám; ak k takej úprave (zvýšeniu) limitu nedôjde, nemôže investor prevedené prostriedky na združenú výstavbu použiť.

(4) Prevod limitov plánu investičnej výstavby sa uskutočňuje delimitačnou zápisnicou podpísanou zúčastnenými organizáciami a schválenou ich nadriadenými a ústrednými orgánmi.

(5) Prostriedky na združené investície budované národnými výbormi v rámci akcie „Z“, ktoré nie sú súčasťou štátneho plánu a financujú sa z doplnkových zdrojov, sa prevádzajú na účet určený príslušným národným výborom.

Diel VI

Združovanie prostriedkov na vykonávanie združenej prevádzkovej činnosti

§ 18

Zariadenia na združenú prevádzkovú činnosť

Na združenú prevádzkovú činnosť sa môžu využívať zariadenia vybudované z prostriedkov všetkých alebo niekoľkých združených organizácií alebo zariadenia, ktoré vybudovala a spravuje alebo vlastní len jedna organizácia, prípadne i zariadenia inej organizácie.

§ 19

Prevádzateľ združenej prevádzkovej činnosti

Združenú prevádzkovú činnosť zabezpečuje organizácia, ktorú určuje zmluva (prevádzateľ). Prevádzateľ uhrádza výdavky na združenú prevádzkovú činnosť zo zdrojov určených príslušnými predpismi pre takú činnosť,11) pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že niektoré výdavky uhrádza priamo niektorá združená organizácia, prípadne pokiaľ podľa osobitných predpisov nie je ustanovené, že určité výdavky uhrádza iný orgán (napr. národný výbor).

§ 20

Prevody prostriedkov

(1) Lehoty na prevádzanie prostriedkov na úhradu nákladov alebo straty zo združenej prevádzkovej činnosti treba dojednať tak, aby prevádzateľ mohol plynulo financovať plánovanú združenú prevádzkovú činnosť, t. j. aby medzi nákladmi a prevodom prostriedkov bol časový súlad.

(2) Úhrady súm pripadajúcich na jednotlivé združené organizácie sa uskutočňujú vo výške určenej pre ne zmluvou a na účet, ktorý určí prevádzateľ na sústredenie združených prostriedkov určených na financovanie združenej prevádzkovej činnosti.

§ 21

Zisk zo združenej prevádzkovej činnosti

Pokiaľ ide o združenú prevádzkovú činnosť, ktorej výsledkom má byť zisk, neuhrádzajú združené organizácie prevádzateľovi podiely na úhradu nákladov; na zisku, ktorý zostal po vykonaní odvodov (odvodu daní) do štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru) a po splnení ostatných povinností, sa zúčastňujú spôsobom a v lehotách dojednaných v zmluve.

§ 22

Evidencia o združenej prevádzkovej činnosti

Prevádzateľ je povinný zabezpečiť samostatnú evidenciu o združenej prevádzkovej činnosti.

Diel VII

Odvody (dane) organizácií pri združovaní prostriedkov na investičnú výstavbu a na združenú prevádzkovú činnosť

§ 23

Odvody (dane) pri vykonávaní činnosti jednotlivými organizáciami

Ak v zariadení obstaranom podľa zmluvy každá zo zúčastnených organizácií vykonáva činnosť samostatne, vykonávajú sa odvody [odvádzajú sa dane]18) takto:

a) každá organizácia vykonáva odvody (odvádza dane) samostatne podľa predpisov pre ňu platných okrem odvodu z majetku,

b) odvod z majetku vykonáva organizácia poverená jeho správou, s výnimkou prípadov uvedených v § 31. Do základu pre výpočet tohto odvodu sa nepočíta majetok zvýhodnený podľa príslušných predpisov.19) Výška odvodu sa vypočíta podľa podielov jednotlivých organizácií na majetku používanom podľa zmluvy a podľa sadzieb pre ne platných. Združené organizácie refundujú sumy na ne pripadajúce správcovi a súčasne znížia svoj základ pre svoj odvod z majetku o sumu svojho podielu na združení. Podiely jednotlivých organizácií na odvode z majetku sú pre ne odpočítateľnou položkou od ich základu na odvod zo zisku vo výške skutočne zaplatenej. Ak zúčastnená organizácia nepodlieha odvodu z majetku, je podiel na združenom majetku na ňu pripadajúci od tohto odvodu oslobodený. Za vykonanie odvodu z takto vypočítaného majetku zodpovedá organizácia aj vtedy, keď sama tomuto odvodu nepodlieha, pokiaľ je správcom (vlastníkom). Ak tento odvod nevykoná, prípadne ak neodvedie preddavky naň včas, vymáha sa od nej ako jej dlh; táto organizácia je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

§ 24

Náhrady nákladov na udržiavanie a opravy

(1) Ak v zariadení obstaranom podľa zmluvy každá zo zúčastnených organizácií vykonáva činnosť samostatne, uhrádza správcovi (vlastníkovi) tohto zariadenia (§ 23) príslušnú časť skutočných nákladov na jeho udržiavanie a opravy.

(2) Náhrady podľa predchádzajúceho odseku, pokiaľ sa v súlade s príslušnými predpismi uhrádzajú na ťarchu nákladov (tvorby zisku), sú pre uhrádzajúcu organizáciu nákladom do výšky zodpovedajúcej podielu, ktorý podľa zmluvy pripadá na túto organizáciu.

(3) Pre správcu (vlastníka) zariadenia (ods. 1) náhrada prijatá od ostatných združených organizácií, nimi uhrádzaná na ťarchu nákladov (tvorby zisku), je položkou znižujúcou náklady; správca (vlastník) zariadenia uhrádza (po odpočte náhrad) na ťarchu nákladov (tvorby zisku) náklady na udržiavanie a opravy len do výšky podielu naň pripadajúceho.

§ 25

Odvody (dane) pri vykonávaní činnosti prevádzateľom (rovnaké vzťahy k štátnemu rozpočtu a rovnaké sadzby)

Ak prevádzateľ (§ 19) vykonáva združenú prevádzkovú činnosť a pre všetky zúčastnené organizácie platia rovnaké odvody (dane) a rovnaké sadzby, vykonáva tiež odvody (odvádza dane) z celej tejto činnosti podľa predpisov preň platných,20) s výnimkou odvodov podľa § 31.

§ 26

Odvody (dane) pri vykonávaní činnosti prevádzateľom (rovnaké vzťahy k štátnemu rozpočtu pri rôznych sadzbách alebo rôzne vzťahy)

(1) Ak prevádzateľ (§ 19) vykonáva združenú prevádzkovú činnosť a pre všetky zúčastnené organizácie platí rovnaký druh vzťahu k štátnemu rozpočtu (odvody alebo dôchodková daň), ale rôzne sadzby, a ďalej v prípade, keď pre jednotlivé organizácie platia rôzne druhy vzťahu k štátnemu rozpočtu, vykonáva odvody (odvádza dane) z celej združenej prevádzkovej činnosti prevádzateľ takto:

a) zo zisku:

1. ak je prevádzateľom organizácia podliehajúca odvodu zo zisku, vykoná odvod zo zisku vo výške vypočítanej podľa podielov vložených prostriedkov jednotlivých organizácií a sadzieb pre ne platných, s výnimkou poľnohospodárskych organizácií21) (ods. 6); pokiaľ niektorá organizácia podlieha dani zo zisku, pripočíta sa daň pripadajúca na jej podiel k odvodu zo zisku a odvedie sa touto formou,

2. ak je prevádzateľom nepoľnohospodárska organizácia podliehajúca dani zo zisku, odvedie daň zo zisku vo výške vypočítanej podľa podielov vložených prostriedkov jednotlivých organizácií a sadzieb pre ne platných, s výnimkou poľnohospodárskych organizácií (odsek 6); pokiaľ niektorá organizácia podlieha odvodu zo zisku, pripočíta sa odvod zo zisku pripadajúci na jej podiel k dani zo zisku a odvedie sa touto formou,

3. ak je prevádzateľom organizácia nepodliehajúca ani odvodu zo zisku, ani dani zo zisku, odvedie príslušné sumy pripadajúce na podiely ostatných organizácií podliehajúcich tomuto odvodu a dani, s výnimkou poľnohospodárskych organizácií (ods. 6) a odvodov podľa § 31, a to buď formou odvodu alebo dane podľa toho, čo podľa plánu prevažuje,

4. ak združená organizácia nepodlieha odvodu zo zisku, dani zo zisku, ani poľnohospodárskej dani (dôchodkovej časti), je jej podiel na zisku zo združenej prevádzkovej činnosti oslobodený od tohto odvodu (dani); tak isto je oslobodený podiel pripadajúci na organizáciu, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom,22)

5. z podielu na zisku pripadajúceho na združenú organizáciu, ktorá podlieha odvodu (dani) podľa stupnice progresívnych sadzieb, sa vypočíta odvod (daň) zo zisku podľa priemernej ročnej sadzby plánovanej touto organizáciou z jej činnosti na príslušný rok,

6. ak je prevádzateľom nepoľnohospodárska organizácia a združuje sa s poľnohospodárskou organizáciou, prevedie jej pred ročnou uzávierkou podiel na zisku na ňu pripadajúci zo združenej prevádzkovej činnosti; prevedená suma bude zdanená v tejto poľnohospodárskej organizácii podľa predpisov pre ňu platných.23) Odvody v prípade, keď je prevádzateľom poľnohospodárska organizácia, sa vykonávajú podľa § 31;

b) z majetku:

odvod z majetku vykonáva, s výnimkou prípadov uvedených v § 31, obdobne podľa ustanovenia § 23 písm. b); neplatí však ustanovenie štvrtej a piatej vety, pokiaľ celý zaplatený odvod z majetku je odpočítateľnou položkou od základu pre odvod zo zisku u prevádzateľa;

c) z objemu miezd

1. odvod z objemu miezd 24) vykonáva zo základu pripadajúceho na celú činnosť , ak podlieha aspoň jedna zo zúčastnených organizácií tomuto odvodu, s výnimkou podľa § 31,

2. ak nie účastníkom združenia organizácia podliehajúca odvodu z objemu miezd, odvádza daň z objemu miezd25) zo základu pripadajúceho na celú činnosť vykonávanú podľa zmluvy, ak podlieha aspoň jedna zo zúčastnených oraganizácií tejto dani, s výnimkou podľa § 31,

3. ak nie je účastníkom združenia ani oraganizácia podliehajúca odvodu z objemu miezd, ani organizácia podliehajúca dani z objemu miezd, nevykonáva prevádzateľ odvod (neodvádza daň) vôbec;

d) príspevok na sociálne zabezpečenie:

1. odvádza, ak aspoň jedna zo zúčastnených organizácií podlieha tomuto odvodu, s výnimkou podľa § 31; príspevok sa vypočíta podľa podielov zúčastnených organizácií na združení a podľa sadzieb pre ne platných,

2. ak nepodlieha niektorá zúčastnená organizácia príspevku na sociálne zabezpečenie, je na ňu pripadajúci podiel zo základu od odvodu oslobodený;

e) ostatné odvody (napr. dodatkové): vykonáva prevádzateľ vždy za celú činnosť.

(2) Odvody (dane), ktorým organizácia nepodlieha, ale za vykonanie ktorých je podľa predchádzajúceho odseku zodpovedná, sa od nej vymáhajú ako jej dlh, pokiaľ ich nevykonala alebo pokiaľ preddavky na ne neodviedla včas; táto organizácia je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

§ 27

Odvody (dane) z podielu na zisku u príjemcu

(1) Podiely na zisku zo združenej prevádzkovej činnosti, rozdelené po skončení roku medzi zúčastnené organizácie po predchádzajúcom vykonaní odvodov (odvodu daní) u prevádzateľa, prípadne aj po inom použití podľa dohody, nepodliehajú v organizáciách, ktoré ich prijali, ďalšiemu odvodu (dani) zo zisku.

(2) Rozpočtové a príspevkové organizácie a organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu (rozpočtu národného výboru) je určený finančným plánom, zahŕňajú príjmy zo združenej prevádzkovej činnosti (podiel na zisku) do plánovaných príjmov (rozpočtu).

Diel VIII

Odpisy združených základných prostriedkov

§ 28

Vykonávanie odpisov

(1) Odpisy združených základných prostriedkov sa vykonávajú, ak sa na obstarávacej cene týchto základných prostriedkov zúčastňujú viac ako polovicou organizácie, ktoré sú podľa príslušných predpisov26) povinné odpisovať; jedna z nich musí mať združené základné prostriedky v správe (vo vlastníctve) a táto organizácia ich tiež odpisuje.

(2) Odpisy združených základných prostriedkov sa nevykonávajú, ak sa na obstarávacej cene týchto základných prostriedkov zúčastňujú viac ako polovicou organizácie, na ktoré sa povinnosť odpisovania základných prostriedkov podľa príslušných predpisov26) nevzťahuje; pritom tieto základné prostriedky musí mať v správe jedna z organizácií, ktoré odpisy nevykonávajú.

§ 29

Správa štátnych hmotných rezerv

Odpisy základných prostriedkov obstaraných po 1. 1. 1967 čiastočne alebo úplne z prostriedkov poskytnutých Správou štátnych hmotných rezerv odvádza správca týchto základných prostriedkov do štátneho rozpočtu federácie prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv vo výške vypočítanej zo základu rovnajúceho sa poskytnutým prostriedkom.

§ 30

Zabezpečenie jednoduchej reprodukcie

(1) Odpisy združených základných prostriedkov sústreďuje správca (vlastník) na zabezpečenie jednoduchej reprodukcie a ich prídely do fondu výstavby vedie v analytickej evidencii na samostatnom účte k tomuto fondu.

(2) Pokiaľ sa podľa § 28 ods. 2 odpisy združených základných prostriedkov nevykonávajú, musia sa združené organizácie dohodnúť, koľko každá z nich uhradí na jednoduchú reprodukciu základných prostriedkov.

Diel IX

Odvody (dane) pri združovaní prostriedkov s poľnohospodárskymi

organizáciami

§ 31

(1) Ak poľnohospodárske organizácie združia svoje prostriedky navzájom, prípadne s nepoľnohospodárskou organizáciou na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti a prevádzateľom je poľnohospodárska organizácia, odvádza daň, prípadne vykonáva odvody len zo svojho podielu na tejto činnosti tá poľnohospodárska organizácia, ktorá ju zabezpečuje, a to podľa predpisov pre ňu platných;27) podiely zo zisku zo združenej prevádzkovej činnosti sa v ostatných združených organizáciách zahŕňajú do ich základu pre poľnohospodársku daň (dôchodkovú časť) a pre odvod (daň) zo zisku do štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru) a platia sa z nich odvody (odvádzajú sa dane) podľa predpisov pre ne platných.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku o spôsobe vykonávania odvodov (odvodu daní) platí aj vtedy, keď nepoľnohospodárska, prípadne poľnohospodárska organizácia združí svoje prostriedky s poľnohospodárskou organizáciou na vykonávanie činnosti nepoľnohospodárskeho charakteru, ktorá je v poľnohospodárskej organizácii podrobená ešte ďalšiemu zdaneniu.28)

(3) Pokiaľ s poľnohospodárskou organizáciou združí svoje prostriedky na investičnú výstavbu, prípadne iné prostriedky podliehajúce odvodu z majetku organizácia, ktorá tomuto odvodu podlieha, uhrádza sama odvod z majetku pripadajúci na tieto jej prostriedky.

(4) Ak je prevádzateľom poľnohospodárska organizácia, odvádza daň (odvod) z objemu miezd združená organizácia podliehajúca tejto dani (odvodu) priamo, a to podľa svojho podielu na združenej činnosti a podľa podmienok pre ňu platných. Prevádzateľ zabezpečí príslušné podklady pre výpočet dane (odvodu) z objemu miezd v jednotlivých organizáciách.

(5) Obdobne podľa predchádzajúceho odseku sa postupuje pri odvode príspevku na sociálne zabezpečenie.

DRUHÁ ČASŤ

Poskytovanie príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzka niektorých zariadení

§ 32

Podmienky pre poskytovanie príspevku

Socialistické organizácie a národné výbory môžu poskytovať príspevky na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení29) len vtedy, ak

a) na činnosť, na ktorú prispievajú, sú samy oprávnené podľa príslušných predpisov30) (napr. rekreačné, školské, kultúrne, zdravotnícke, telovýchovné, sociálne zariadenia),

b) získajú výhodu pre činnosť vlastnej organizácie (miestne komunikácie k závodu, verejné osvetlenie v okolí závodu) alebo pre svojich zamestnancov (zariadenie pracovnej rehabilitácie, kultúrne zariadenie a pod.).

§ 33

Podmienky pre poskytnutie príspevku dojednajú organizácie písomne vopred v hospodárskej zmluve; podmienky musí schváliť nadriadený orgán (nadriadené orgány). Podiel organizácie na využití príslušného zariadenia sa určí úmerne k výške jej príspevku v pomere k celkovým obstarávacím alebo prevádzkovým nákladom.31)

§ 34

Zdroje pre poskytovanie príspevku

(1) Príspevok inej organizácii sa môže poskytnúť len z takého zdroja, ktorý je v prispievajúcej organizácii určený na financovanie rovnakej činnosti.

(2) Pokiaľ to pripúšťajú príslušné predpisy, uhrádzajú sa príspevky na prevádzku zariadenia (§ 32) v štátnych hospodárskych organizáciách na ťarchu nákladov32) z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,33) prípadne zo zisku organizácie po vykonaní odvodov (po odvode daní) do štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru) a po splnení ostatných povinností.34)

(3) Príspevky na investičnú výstavbu (§ 32) sa poskytujú v štátnych hospodárskych organizáciách z fondu výstavby;35) nie je však možné použiť na tento účel prostriedky prevedené do tohto fondu z dotácií zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ predpisy dovoľujú použiť na tento účel aj fond kultúrnych a sociálnych potrieb,33) treba tieto prostriedky previesť najprv do fondu výstavby.

(4) Pokiaľ to pripúšťajú príslušné predpisy,36) uhrádzajú sa príspevky v rozpočtových a príspevkových organizáciách z príslušných položiek rozpočtu, prípadne z doplnkových zdrojov.


TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 35

Súčinnosť národných výborov

Národné výbory organizujú a koordinujú združovanie prostriedkov v rámci svojej pôsobnosti v prípadoch, keď sa samy na tomto združovaní zúčastnia; pritom dbajú, aby zamýšľaný účel združovania nebol v rozpore so záujmom celej spoločnosti a s potrebami národného hospodárstva.

§ 36

Súčinnosť orgánov hospodárskeho riadenia

Orgány hospodárskeho riadenia dbajú, aby organizácie uzavierali len také zmluvy, ktorých realizácia prispeje k zlepšeniu ich hospodárskej situácie; osobitne posudzujú, či finančná situácia organizácií umožňuje aj výhľadove plniť všetky ich záväzky a povinnosti, najmä aj zabezpečiť pravidelné splácanie úverov Štátnej banke československej v dohodnutých lehotách a financovať ich bežné potreby (dotácie fondov v určenej výške a pod.). Tieto orgány tak isto dbajú a kontrolujú, aby zamýšľaný účel združovania nebol v rozpore s celospoločenskými záujmami a s potrebami národného hospodárstva.

§ 37

(1) Výnimky z tejto vyhlášky môže povoliť

a) Federálne ministerstvo financií pre organizácie riadené federálnymi orgánmi,

b) ministerstvo financií ČSR alebo SSR, ak sa združujú organizácie príslušnej republiky,

c) ministerstvo financií príslušné podľa pôsobnosti ústredného orgánu nadriadeného investorovi, správcovi (vlastníkovi) združeného majetku alebo prevádzateľovi v prípadoch, keď sa združia

1. organizácie riadené federálnymi orgánmi s organizáciami jednej alebo obidvoch republík,

2. organizácie riadené orgánmi obidvoch republík; pritom sa ministerstvo financií dohodne s ministerstvom financií príslušným podľa pôsobnosti ústredného orgánu nadriadeného ostatným združeným organizáciám.

(2) Pokiaľ nejde o organizácie riadené národnými výbormi, o organizácie družstevné alebo spoločenské, postupujú pri povoľovaní výnimiek ministerstvá financií republík v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku pod písm. b) a pod písm. c) v bode 2 po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 38

Zrušuje sa vyhláška č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií.

§ 39

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Prvý námestník ministra financií ČSSR:

Hájek v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Námestník ministra financií SSR:

Ing. Valášek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. vyhláška č. 2/1972 Zb. o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby.

2) Zmluva o združení podľa § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb. (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).

3) § 14 Hospodárskeho zákonníka.

4) Vyhláška č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.

5) § 18a Hospodárskeho zákonníka.

6) § 360a ods. 4 Hospodárskeho zákonníka.

7) Hospodársky zákonník a vyhláška č. 104/1966 Zb.

8) Vyhláška č. 104/1966 Zb.

9) § 19 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

10) Štátna hospodárska organizácia môže použiť na účely takéhoto združenia aj prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb prevedené do fondu výstavby v rámci vymedzenom vyhláškou č. 162/1971 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

11) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií, vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu, vyhláška č. 162/1971 Zb.

12) Vyhláška č. 162/1971 Zb., zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) a obdobné zákony ČNR č. 60/1971 Zb. § 29 (fond rezerv a rozvoja) a SNR č. 32/1971 Zb.§ 29 a pod.

13) Pokyny pre vypracovanie návrhov rozpočtov a finančných plánov, vydané ministerstvami financií (na rok 1973 z 11. 5. 1972).

14) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Zb., vyhláška č. 90/1972 Zb.

15) § 11 vyhlášky č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

16) Rozpočtové organizácie ústredne riadené postupujú pri prevodoch finančných prostriedkov podľa smerníc o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie (Finančný spravodajca č. 2/1972), podľa obdobných smerníc platných pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu ČSR a SSR (Finančný spravodajca č. 3/1972).

17) § 390 Hospodárskeho zákonníka.

18) Zákon č. 111/1971 Zb., vyhláška č. 112/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, zákon č. 113/1971 Zb., vyhláška č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani, nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

19) § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 111/1971 Zb.

20) Zákon č. 111/1971 Zb., vyhláška č. 112/1971 Zb., zákon č. 113/1971 Zb., vyhláška č. 114/1971 Zb., nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

21) Článok 8 ods. 2 vyhlášky č. 114/1971 Zb.

22) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

23) Zákon č. 112/1966 Zb., zákon č. 113/1971 Zb.

24) Zákon č. 111/1971 Zb.

25) Zákon č. 113/1971 Zb.

26) Vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

27) Zákon č. 112/1966 Zb., zákon č. 113/1971 Zb., zákon č. 111/1971 Zb.

28) § 17 ods. 4 a 5 zákona č. 113/1971 Zb., vyhláška č. 45/1969 Zb. (pre ČSR) a č. 46/1969 Zb. (pre SSR) o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy.

29) Nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. (§ 93)

30) Napr. vyhláška č. 162/1971 Zb.

31) Iné príspevky než tie, ktoré pripúšťajú predpisy, prípadne príslušná vláda, nie je možné poskytovať.

32) § 7 vyhlášky č. 48/1967 Sb., vyhláška č. 90/1972 Zb.

33) Vyhláška č. 162/1971 Zb.

34) § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

35) § 13 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

36) Napr. zákon č. 134/1970 Zb., zákon ČNR č. 60/1971 Zb. a zákon SNR č. 32/1971 Zb.