Vyhláška č. 115/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín

Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1974 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.