Vyhláška č. 113/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva

Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1974 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 2, ktorého neskoršiu účinnosť ustanoví osobitné opatrenie Federálneho štatistického úradu, oznámené v Zbierke zákonov