Vyhláška č. 112/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

Čiastka 31/1972
Platnosť od 27.12.1972 do30.06.1978
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1978
Zrušený 45/1978 Zb.

OBSAH