Vyhláška č. 100/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám

Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH