Vyhláška č. 81/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971
Účinnosť od 15.09.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 12. májom 1971.