Vyhláška č. 71/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971 do31.07.1980
Účinnosť od 01.10.1971 do31.07.1980
Zrušený 75/1980 Zb.