Vyhláška č. 51/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 15/1971
Platnosť od 07.07.1971
Účinnosť od 22.07.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 15. januárom 1971.