Vyhláška č. 49/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel

(v znení č. 70/1971 Zb.)

Čiastka 15/1971
Platnosť od 07.07.1971 do30.09.1980
Účinnosť od 01.09.1971 do30.09.1980
Zrušený 71/1980 Zb.