Nariadenie vlády č. 35/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov

Čiastka 10/1971
Platnosť od 15.05.1971 do31.12.1971
Účinnosť od 01.06.1971 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.

OBSAH