Nariadenie vlády č. 26/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971 do31.03.1975
Účinnosť od 13.04.1971 do31.03.1975
Zrušený 32/1975 Zb.

OBSAH

26

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. marca 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 30 ods. 2 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 3 znie:

(3) Povodňové komisie národných výborov za nebezpečenstva povodne a za povodne na území národného výboru operatívne riadia a koordinujú výkon ochrany pred povodňami (zabezpečovacie a záchranné práce); sú podriadené aj povodňovej komisii národného výboru vyššieho stupňa, okresné povodňové komisie aj Ústrednej povodňovej komisii na Slovensku.“

2. § 8 ods. 2 písm. c) znie:

c) pri vnútorných vodách, keď hladina vonkajších vôd je vyššia ako hladina vnútorných vôd.“

3. § 8 ods. 4 písm. c) znie:

c) pri vnútorných vodách, keď pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu prevádzkovú hladinu určenú schváleným manipulačným poriadkom.“

4. § 10 ods. 1 znie:

(1) Predsedom Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku je minister lesného a vodného hospodárstva. Komisia má ďalej podpredsedu a členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky, a ďalších členov, ktorých na základe splnomocnenia vlády vymenúva a odvoláva predseda Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku.“

5. § 11 ods. 2 znie:

(2) Ústredná povodňová komisia na Slovensku má technický štáb ako svoj odborný poradný a výkonný orgán. Vedúceho technického štábu, jeho zástupcov a členov štábu vymenúva a odvoláva predseda Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku; vedúceho technického štábu vymenúva z radov vodohospodárskych odborníkov, jeho prvého zástupcu z radov pracovníkov Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, druhého zástupcu z radov vodohospodárskych odborníkov; ostatných členov štábu vymenúva z radov odborných vodohospodárskych pracovníkov a z pracovníkov iných orgánov a organizácií.“

6. V § 12 ods. 4 úvodná veta znie:

(4) Správcovia vodných tokov v rámci úloh a povinností uvedených v ods. 1 sú povinní najmä:“

7. V § 12 ods. 5 sa na začiatku vety slová „Správy vodných tokov“ nahrádzajú slovami „Vodohospodárske organizácie pre správu vodných tokov.“

8. V § 12 ods. 6 sa na začiatku vety slová „Správy vodných tokov“ nahrádzajú slovami „Vodohospodárske organizácie pre správu vodných tokov riadené Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva.“

9. § 19 ods. 2 znie:

(2) Náklady na zabezpečovacie práce na tokoch uhrádzajú orgány a organizácie, ktoré vykonávajú správu vodných tokov.“


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Colotka v. r.