Nariadenie vlády č. 22/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

(v znení č. 56/1972 Zb.)

Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971
Účinnosť od 01.09.1972 do30.09.1977

22

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. marca 1971,

ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:


§ 1

Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname.

§ 2

Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných

a) štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

b) podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

c) jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.

§ 3

(1) Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.

(2) Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb.

ZOZNAM
surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny úrad

Pol. č.číselný znak*)názov
123
1.00Suroviny a základné materiály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu
2.00Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve
2.01001Výrobky z produkcie obilnín
2.02003Zemiaky (s výnimkou raných zemiakov, odbor č. 003 1)
2.03011Výrobky z produkcie olejnatých rastlín
2.04013Technické okopaniny
2.05014Chmeľ
2.06015Tabak
2.07031Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu
2.08032Ošípané a výrobky z ich chovu
2.09041Hydina a výrobky z jej chovu
2.10052Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4)
3.00Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia
3.01101Čierne uhlie
3.02102Hnedé uhlie a lignit
3.03103Rašeliny a humusové hnojivá
3.04104Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá
3.05105Ropa
3.06106Brikety
3.07107Koks
3.08108Plynné palivá
3.09109Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk
3.10111Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy
4.00Výrobky tepla a elektriny
4.01116Tepelná energia
4.02117Elektrická energia
5.00Hutníctvo železa
5.01121 a 122Suroviny (rudy a odpady)
5.02123-126Základné hutnícke polotovary
5.03131-155Základné hutnícke výrobky
5.04161-163Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.00Hutníctvo neželezných kovov
6.01171 a 175Suroviny
6.02181-189Kovy a ich zliatiny
6.03191-201Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
6.04202 a 203Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.05205Prášková metalurgia
7.00Chemický a gumárensko-azbestový priemysel
7.01211-217Základná anorganická chémia
7.02221-228Základná organická chémia
7.03231Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty
7.04232Plastické hmoty - polyméry
7.05233Plastické hmoty - ostatné suroviny
7.06234Odpadové plastické hmoty
7.07235Plastické hmoty - syntetické živice
7.08241Chemické výrobky všeobecného charakteru
7.09242Textilné, kožiarske a pomocné prípravky
7.10243Gumárenské pomocné prípravky
7.11244Frity, glazúry, farbivá
7.12245Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie
7.13246Náterové hmoty a tlačové farby
7.14247Gleje, želatíny a syntetická lepidlá
7.15251Priemyselné hnojivá
7.16252Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy)
7.17253Čisté chemikálie
7.175254Fotochemické výrobky
7.18255Výbušniny
7.19271Kaučuk a regenerát
7.20272Ťažké výrobky z technickej gumy
7.21273Ľahké výrobky z technickej gumy
7.22274Pneumatiky
7.23275Zdravotnícke výrobky z gumy
7.24277Gumové odpady
7.25278Azbestové výrobky
7.26281Celulózové vlákna
7.27282Syntetické vlákna
7.28283Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt
7.29284Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt
8.00Strojársky a kovospracujúci priemysel
8.01309-338Jednoduché strojárske prvky, strojové súčasti a mechanizmy všeobecného použitia
8.02341-366Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle)
8.03371-384Výrobky elektronického priemyslu
8.04388-397Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky
8.05402-405Kancelárska a výpočtová technika
8.06409-421Meradlá a nástroje
8.07422-437Stroje a zariadenia všeobecného použitia
8.08440-454Výrobky automobilového priemyslu
8.09455-459Koľajové dopravné prostriedky
8.10463 a 464Výrobky lodiarskeho priemyslu
8.11468-478Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia
8.12482-488Stroje a zariadenia pre energetiku
8.13492-503Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel
8.14506-509Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel
8.15512-516Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel
8.16519-527Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel
8.17531-536Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt
8.18538-546Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť
8.19547Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
8.20548-565Jednoduché strojárske výrobky z kovu a plastických hmôt
9.00Výrobky priemyslu stavebných hmôt
9.01581Silikátové suroviny
9.02585Maltovinové spojivá
9.03591 a 592Azbestocementové a betónové výrobky
9.04593Stavebné dielce
9.06596Tehliarske pálené výrobky
9.07597Stavebná keramika
9.08598Žiaruvzdorné výrobky
13.00Výrobky priemyslu potravín
13.01751Mlynárske výrobky
13.02752Sladiarske výrobky
13.03753Cukrovarské výrobky
13.06761Produkty mora
13.07763Umelé črevá
13.08764Jatočné a mäsové výrobky
13.09767Mliekárenské výrobky
13.10772Cestovinové výrobky
13.11773Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)
13.12782Pivovarské výrobky
13.13788Tabakové výrobky
13.14765Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny
13.15766Vajcia a vaječné výrobky
14.00Ostatné priemyselné výrobky
14.01791Priemyselné krmivá
14.02795Výrobky a výkony vodného hospodárstva
14.03799Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
15.00Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
16.00842Opravy a údržba priemyselnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
17.00Práce a služby výpočtovej techniky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.00845 a 857Projektové, geologické a prieskumné práce
18.01845Geologické a hydrologické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02857Projekty (vzťahuje sa na všetky organizácie a na fyzické osoby oprávnené na tieto práce)
18.03Inžinierska činnosť (vzťahuje sa na všetky organizácie)
19.00Geodetické a kartografické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00847Výkony spojovej služby
20.01Účastnícke poplatky rozhlasu a televízie
21.00Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov, lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD)
22.00Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platov (vzťahuje sa na všetky organizácie a vlastnícke formy)
23.00Sadzby obchodného, odbytového a zásobovacieho, nákupného rozpätia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
24.00Výskumné, vývojové a normalizačné práce
25.00Výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a vykonávajú ich socialistické organizácie

Poznámky pod čiarou

*) Podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a priemyselných odborov a výrobkov.