Zákon č. 146/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971
Účinnosť od 01.01.1972