Opatrenie č. 145/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971
Účinnosť od 01.01.1972
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 38/1972 Zb. zo dňa 29. júna 1972.

OBSAH