Vyhláška č. 143/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.

Čiastka 36/1971
Platnosť od 20.12.1971 do31.12.1975
Najbližšie účinné znenie 20.12.1971
Zrušený 132/1975 Zb.

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 3. decembra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 86 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, § 115 ods. 4 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 2 znie:

(2) Predseda dávkovej a predseda posudkovej komisie sú volení z poslancov národného výboru; ak nemôže zvolený predseda komisie vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho iný poslanec národného výboru, ktorého na to poverí národný výbor pri voľbe členov dávkovej komisie alebo pri voľbe členov posudkovej komisie.“

2. V § 6 ods. 2 sa prvá časť vety pred bodkočiarkou nahradzuje týmto znením:

(2) Posudková komisia sociálneho zabezpečenia rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo jeho zástupca, vedúci lekár posudkovej služby sociálneho zabezpečenia (vedúci lekár sociálneho zabezpečenia), ďalší lekár, pracovník odboru sociálneho zabezpečenia a zástupca Revolučného odborového hnutia;“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krocsány v. r.