Zákon č. 122/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1982
Zrušený 169/1982 Zb.

OBSAH