Vyhláška č. 110/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1980
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1980
Zrušený 152/1980 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 24/1967 Zb. bol zrušený predpisom č. 161/1976 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1977. Podľa článku II vyhlášky č. 151/1980 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1981 sa zrušuje táto vyhláška, pokiaľ sa vzťahuje na daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti. Podľ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.1971 - 31.12.1980