Vyhláška č. 109/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.

(v znení č. 119/1971 Zb., 119/1971 Zb.)

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH