Vyhláška č. 108/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 8. októbra 1971,

ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb. a č. 75/1970 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s ministrami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, s Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 143 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v platnom znení:


Článok 1

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb. a 75/1971 Zb. sa mení takto:

§ 27 ods. 2 písm. a) znie:

(2) Výživa sa spravidla nepovažuje za zabezpečenú, ak

a) jednotlivá osoba je odkázaná na príjem nedosahujúci 550 Kčs mesačne alebo manželská dvojica (druh a družka) na príjem nedosahujúci 900 Kčs mesačne;“


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.