Vyhláška č. 104/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971
Účinnosť od 01.11.1971
Redakčná poznámka

Vyhláškou č. 104/1971 Zb. stráca 1. novembra 1971 účinnosť § 5 vyhlášky č. 64/1961 Zb., no vyhláška č. 64/1961 Zb. stráca účinnosť 1. marca 1970 predpisom č. 13/1970 Zb.